Analysis of expected economic impacts of cryptocurrencies in the Czech Republic in the years 2010 - 2030

Thesis title: Analýza očekávaných ekonomických dopadů kryptoměn v České republice v období 2010 - 2030
Author: Urban, Dominik
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Steiner, Petr
Opponents: Řežábek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Kryptoměny jsou novodobá forma digitálního aktiva, které jako první na světě využívají decentralizovanou platební síť typu peer-to-peer neboli blockchain. První takovou kryptoměnou byl bitcoin od anonyma vystupujícího pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Původní myšlenka kryptoměn byla platební síť, která nebude kontrolovaná vládou, jedincem nebo skupinou, její pravidla a zákony se však budou řídit podle algoritmu jejího tvůrce. Tato práce analyzuje očekávané ekonomické dopady kryptoměn v České republice v letech 2010 až 2030. Práce se zejména zaměřuje na české firmy, které se kryptoměnám věnují a již od roku 2010 mají své vysoké postavení na světovém trhu kryptoměn. Tyto firmy mají pozitivní dopad na ekonomiku České republiky a lze předpokládat, že jí budou mít i do roku 2030. Dále práce také porovnává kryptoměny s klasickými fiat penězi a komoditou zlatem. Výsledek této komparace poukazuje, že kryptoměny nemají v současnosti potenciál nahradit současné fiat peníze a lze je řadit spíše mezi aktivum jakým je zlato. Pro výzkum tohoto zkoumání byly použity metody analýzy a komparace.
Keywords: Kryptoměny; Bitcoin; Česká republika; Blockchain; Fiat peníze; Zlato
Thesis title: Analysis of expected economic impacts of cryptocurrencies in the Czech Republic in the years 2010 - 2030
Author: Urban, Dominik
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Steiner, Petr
Opponents: Řežábek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cryptocurrencies are a modern form of digital asset that is the first in the world to use a decentralized peer-to-peer or blockchain payment network. The first such cryptocurrency was bitcoin from an anonymous pseudonym Satoshi Nakamoto. The original idea of cryptocurrencies was a payment network that will not be controlled by a government, individual or group, but its rules and laws will follow the algorithm of its creator. This work analyzes the expected economic impacts of cryptocurrencies in the Czech Republic in the years 2010 to 2030. The work focuses mainly on Czech companies that deal with cryptocurrencies and since 2010 have their high position in the world market of cryptocurrencies. These companies have a positive impact on the economy of the Czech Republic and it can be assumed that they will have it by 2030. Furthermore, the work also compares cryptocurrencies with classic fiat money and the commodity gold. The result of this comparison shows that cryptocurrencies do not currently have the potential to replace current fiat money and can be classified as an asset such as gold. Methods of analysis and comparison were used to research this research.
Keywords: Cryptocurrencies; Bitcoin; Czech Republic; Blockchain; Fiat money; Gold

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2020
Date of submission: 18. 12. 2020
Date of defense: 10. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73024/podrobnosti

Files for download

    Last update: