Comparison of tourism development in the Karlovy Vary region and StädteRegion Aachen between 2009-2018 based on regional amenities and socio-economic indicators

Thesis title: Komparace vývoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji a Städteregion Aachen mezi lety 2009-2018 dle vybavenosti a z hlediska socioekonomických ukazatelů
Author: Meisnerová, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Wokoun, René
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení a porovnání vývoje cestovního ruchu ve dvou regionech NUTS III v ČR a Německu, Karlovarského kraje a StädteRegionu Aachen Porovnání vývoje bude hodnoceno v období let 2009 až 2018. Dílčím cílem je zjištění trendu vývoje cestovního ruchu ve vybraných regionech a následný návrh doporučení pro Karlovarský kraj na základě získaných poznatků. Porovnání regionů je provedeno na několika vybraných ukazatelích cestovních ruchu, konkrétně počet ubytovacích zařízení, návštěvnost, počet lázeňských zařízení a vybraných ekonomických ukazatelích. Z práce plyne, že vybrané regiony nevykazují podobné charakteristiky. Karlovarský kraj ve sledovaném období dosahoval vyšší návštěvnosti i vyššího počtu ubytovacích a lázeňských zařízení než Städteregion Aachen.
Keywords: Cestovní ruch; Lázeňský cestovní ruch; Städteregion Aachen ; Karlovarský kraj
Thesis title: Comparison of tourism development in the Karlovy Vary region and StädteRegion Aachen between 2009-2018 based on regional amenities and socio-economic indicators
Author: Meisnerová, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Wokoun, René
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate and compare the development of tourism in two NUTS III regions Karlovy Vary region in the Czech Republic and StädteRegion Aachen in Germany. The partial goal is to determine the trend of the development of tourism in these regions and subsequently make a recommendation for Karlovy Vary region based on the acquired knowledge. The comparison of regions is performed on several selected indicators of tourism, specifically the number of accommodation facilities, attendance, the number of spa facilities and selected economic indicators. The work shows that selected regions do not show similar characteristics. In the monitored period, the Karlovy Vary region achieved a higher number of visitors and a higher number of accommodation and spa facilities than the StädteRegion Aachen.
Keywords: Karlovy vary region; Spa tourism; StädteRegion Aachen; Tourism

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 6. 2020
Date of submission: 1. 1. 2021
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73518/podrobnosti

Files for download

    Last update: