The Impact of Oil Wealth on the Economic Prosperity of Ghana and Venezuela from 2000 to 2019: For One Blessing, for Another Curse

Thesis title: Vliv ropného bohatství na ekonomickou prosperitu Ghany a Venezuely v letech 2000 až 2019: Pro jedny požehnání, pro druhé kletba
Author: Vik, Šimon
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje teorii tzv. „prokletí přírodních zdrojů“ a aplikuje ji na příkladu dvou konkrétních zemí, jmenovitě Ghany a Venezuely, které jsou obě vývozci ropy. Teoretická část práce vymezuje teorii „prokletí přírodních zdrojů“ včetně jejích jednotlivých transmisních mechanismů. Literární rešerše se zabývá těmito tématy jak v obecné rovině, tak i specifickými názory jednotlivých autorů. V praktické části jsou konkretizovány reálné aspekty teorie „prokletí přírodních zdrojů“ na situaci Ghany a Venezuely. Výběr těchto zemí ve vzájemné komparaci není v dosavadním výzkumu obvyklý, což představuje přidanou hodnotu této práce. Analyzovány jsou na příkladu těchto zemí jak ekonomické, tak i institucionální faktory onoho „prokletí“, které mají v dnešním globálním světě dosah i daleko za hranice Ghany a Venezuely. Práce ústí v komplexní komparaci vlivu existence ropného bohatství na sledované ekonomiky. Hlavním závěrem této práce je, že na obou zemích byly zpozorovány projevy onoho „prokletí“.
Keywords: ropa; prokletí přírodních zdrojů; holandská nemoc; volatilita; ekonomický růst
Thesis title: The Impact of Oil Wealth on the Economic Prosperity of Ghana and Venezuela from 2000 to 2019: For One Blessing, for Another Curse
Author: Vik, Šimon
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis approaches the resource curse theory and tries to apply it to the example of two specific countries, namely Ghana and Venezuela. There is a specific natural resource, in this case, oil. The work’s theoretical part has both general theories and expanding and more specific opinions of partial authors. In the practical part, aspects of the paradox of plenty in Ghana and Venezuela’s situation are already specified. The choice is very unusual, and their mutual comparison is not common, which increases the interest in this topic. It describes economic and institutional factors that impact far beyond the borders of Ghana and Venezuela in today’s global world. The thesis results in a comprehensive comparison conclusion of the impact of oil wealth on the monitored economies. This work’s main conclusion is that manifestations of that “curse“ were observed in both countries.
Keywords: oil; resource curse; Dutch disease; volatility; economic growth

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 10. 2020
Date of submission: 8. 1. 2021
Date of defense: 10. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74711/podrobnosti

Files for download

    Last update: