Balanced Scorecard and its use for management

Thesis title: Balanced Scorecard a jeho využití pro řízení
Author: Novotná, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šoljaková, Libuše
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je navrhnout Balanced Scorecard pro společnost BĚH s. r. o. Práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, nástroje strategické analýzy, nástroj Balanced Scorecard a jsou zde shrnuty jeho přínosy a omezení. V praktické části je představena společnost BĚH s. r. o., provedena strategická analýza, zformulováno poslání, zformulována vize a strategie, vyhotovena strategická mapa a navržen model Balanced Scorecard pro daný podnik.
Keywords: strategická mapa; strategická analýza; Balanced Scorecard
Thesis title: Balanced Scorecard and its use for management
Author: Novotná, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šoljaková, Libuše
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to design Balanced Scorecard for the company BĚH s. r. o. The thesis has a theoretical and practical part. In the theoretical part, there are described the basic terms, tools of strategic analysis, Balanced Scorecard and summarized its benefits and limitations. In the practical part, there is introduced the company BĚH s. r. o., made a strategic analysis, formulated mission, vision and strategy, prepared a strategic map and designed a Balanced Scorecard model for the company.
Keywords: Balanced Scorecard; strategic map; strategic analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2019
Date of submission: 13. 1. 2021
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75639/podrobnosti

Files for download

    Last update: