Extension of the project about financial literacy Zlatka.in

Thesis title: Rozšíření projektu na finanční gramotnost Zlatka.in
Author: Minářová, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Bouček, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj projektu na finanční gramotnost Zlatka.in. První část práce vysvětluje samotný pojem finanční gramotnosti a v mezinárodním srovnání zhodnocuje její úroveň v České republice. Druhá část je zaměřena na implementaci inovační metody Design Thinking na hledání hypotéz na definovanou výzvu v prvních krocích procesu: jak bychom mohli pomoci dětem v letech 12-15 let s online zábavným vzděláváním finanční gramotnosti, tak abychom rozšířili Zlatku a oslovili nové uživatele. V rámci teoretické přípravy online workshopu je provedena kvantitativní a kvalitativní analýza zjišťující chování cílové skupiny v online světě. Následuje porovnání s konkurencí a hledání inspirace v zahraničí. Na online workshopu bylo vygenerováno 36 hypotéz, z kterých bylo následně vybráno 6 nejatraktivnějších. Závěrem jsou uvedeny osobní názory a doporučení pro Banku a neziskovou společnost Matika.in, jak nakládat s výstupy této diplomové práce.
Keywords: finanční vzdělávání; Národní strategie finančního vzdělávání; metoda design thinking; finanční gramotnost
Thesis title: Extension of the project about financial literacy Zlatka.in
Author: Minářová, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Bouček, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on the development of the project on financial literacy Zlatka.in. The first part of the thesis explains the term of financial literacy and evaluates its level in the Czech Republic in international comparison. The second part is focused on implementing the innovative Design Thinking method to find hypotheses for a defined challenge in the first steps of the process: how we could help children between the age of 12-15 with online and fun way of financial literacy education, so that we can expand Zlatka and reach new users. As part of the theoretical preparation of the online workshop, a quantitative and qualitative analysis is carried out to find out the behavior of the target group in the online world. The following is a comparison with the competition and the search for inspiration abroad. The online workshop generated 36 hypotheses, of which 6 of the most attractive were subsequently selected. In conclusion, personal opinions and recommendations for Bank and the non-profit company Matika.in how to handle the outputs of this thesis.
Keywords: financial literacy; design thinking method; National Financial Education Strategy; financial education

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 3. 2020
Date of submission: 20. 1. 2021
Date of defense: 11. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73212/podrobnosti

Files for download

    Last update: