Financial statements of companies undergoing bankruptcy by liquidation or reorganisation in the Czech Republic, EU and around the world

Thesis title: Světová, evorpská a česká harmonizace účetního způsobu řešení úpadku obchodních korporací formou konkurzu a reorganizace
Author: Hospodka, Jan
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: Paseková, Marie; Randáková, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je navrhnout novou podobu účetní závěrky pro obchodní korporace, které procházejí konkurzem či reorganizací. Práce analyzuje současné insolvenční a účetní předpisy v České republice a vyhodnocuje, zda jsou pravidla dostatečně harmonizována. Dále provádí rozbor účetních pravidel a pravidel výkaznictví souvisejících s procesem insolvence v zahraničí, konkrétně v USA, Kanadě, Polsku a na Slovensku. Byl proveden výzkum všech společností, u kterých v období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2018 došlo k vydání rozvrhového usnesení, tedy u nich došlo k ukončení insolvenčního řízení formou konkurzu nebo u kterých došlo k usnesení o schválení reorganizačního plánu, v případě reorganizace. U těchto společností práce porovnává výsledky insolvenčního řízení s informacemi, které společnosti uváděly ve své účetní závěrce. Bylo prokázáno, že současná účetní regulace pro účetní jednotky procházející konkurzem či reorganizací není dostatečná, a to jak v návaznosti na české insolvenční předpisy, tak v porovnání s obdobnou regulací v zahraničí. Praktický výzkum účetních jednotek, které prošly konkurzem a reorganizací, poukázal zejména na dva problémy. Zaprvé, množství společností, které procházejí konkurzem a zároveň poctivě zveřejňují svou účetní závěrku, bylo za zkoumané období méně než 4 %. Zadruhé, stávající forma účetní závěrky v některých ohledech, které práce zkoumala, v případě konkurzu i reorganizace ztrácí svou schopnost podat věrný a poctivý obraz skutečnosti. V závěru práce jsou prezentována opatření, která by tento stav měla napravit.
Keywords: Účetní závěrka; insolvence; předpoklad nepřetržitého trvání podniku; výkazy; konkurz; reorganizace; going concern
Thesis title: Financial statements of companies undergoing bankruptcy by liquidation or reorganisation in the Czech Republic, EU and around the world
Author: Hospodka, Jan
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: Paseková, Marie; Randáková, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis aims to establish a new structure of financial statements for companies which are undergoing bankruptcy by liquidation or reorganisation. It analyses contemporary insolvency and accounting law in the Czech Republic and identifies, whether both pieces of legislation are sufficiently aligned. It further analyses insolvency related accounting rules in the USA, Canada, Poland and Slovakia for comparison. The author further researched all companies in the Czech Republic which completed the process of bankruptcy by liquidation or those where the reorganisation plan was approved between 1. 1. 2015 and 31. 12. 2018. The information provided by the financial statements of these companies was compared to the results of the insolvency proceedings. The findings show that contemporary accounting rules are inadequately aligned with Czech insolvency law and fare poorly in comparison to accounting rules in the analysed countries. The empirical research presents two primary findings. Firstly, only under 4% of bankrupt companies published their financial statements. Secondly, it concluded that the financial statements did not provide a true and fair view of reality. Based on the findings, the author presents a number of measures to improve the quality of financial reporting for such companies.
Keywords: Financial statements; bankruptcy by liquidation; reorganisation; insolvency; going concern

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2021
Date of submission: 24. 2. 2021
Date of defense: 24. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76396/podrobnosti

Files for download

    Last update: