Financial analysis of the company Bohemilk, s. r. o

Thesis title: Finanční analýza společnosti Bohemilk, a. s
Author: Láníková, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dufková, Eva
Opponents: Vondruška, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví a výkonnosti společnosti Bohemilk, s. r. o., pomocí finanční analýzy zpracované z výročních zpráv, které jsou veřejně dostupné v letech 2015 až 2019. V úvodu se práce věnuje základním informacím o podniku a seznamuje s konkurencí. Další část práce se zabývá vertikální a horizontální analýzou, na kterou následně navazuje finanční analýza relativních ukazatelů. Výsledky porovnávám s odvětvím a konkurencí. V závěrečné části práce shrnuji výsledky, které jsem zjistila a zároveň hodnotím slabé, silné stránky a hrozby, příležitosti.
Keywords: finanční analýza; relativní ukazatelé; Bohemilk, s. r. o.
Thesis title: Financial analysis of the company Bohemilk, s. r. o
Author: Láníková, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dufková, Eva
Opponents: Vondruška, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the financial health and performance of the company Bohemilk, s. r. o. by financial analysis prepared from the annual reports which are publicly available for the years 2015 to 2019. In the introduction of the thesis deals with basic information about the company and characterizes its competition. The next part of the thesis deals with vertical and horizontal analysis which is followed by a financial analysis of relative indicators. I compare the results with the industry and its competitors. I summarize the results that I found out and at the same time evaluate the strenghts, weaknesses and threats, opportunities.
Keywords: financial analysis; Bohemilk, s. r. o.; financial ratios

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 9. 2020
Date of submission: 30. 3. 2021
Date of defense: 14. 4. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74124/podrobnosti

Files for download

    Last update: