From intuition to data-informed decisions with Business Intelligence in Tymphany Czech Republic

Thesis title: From intuition to data-informed decisions with Business Intelligence in Tymphany Czech Republic
Author: Matúš, Libor
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Potančok, Martin
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to initiate discussion in Tymphany CZ (TYM CZ) organization about future role of data in decision making process. Throw practical project to prepare basic data and analytics environment in TYM CZ. To show on practical example how organisation could transform company culture from intuition to data-informed decision-making process which should lead to higher profitability of organisation (data added value). The author will step by step describe business model and business environment of TYM CZ including critical processes and KPIs, describe current system architecture and major obstacles with reporting and working with data, intuition-based model. One of the major tasks is to show new view how to work with data in future and increase future quality of data. Finally, to show proposals for improvement in current reporting and visualization. Present how right data (ad hoc accessible) in real time can support right business decision in TYM CZ, decrease time for data collection, verification, and reporting – automatization. Based on all above to proof that move from intuition to data informed decision is unavoidable.
Keywords: Business Intelligence; gross margin; decision making process; data; intuition
Thesis title: Změna rozhodovacího procesu od pouhého použití intuice k rozhodnutím na základě dat pomocí nástroje Business Intelligence v Tymphany Česká republika
Author: Matúš, Libor
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Potančok, Martin
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je pomocí praktického projektu zahájit diskusi v organizaci Tymphany CZ (TYM CZ) o budoucí roli dat v rozhodovacím procesu. Na praktickém příkladu ukázat, jak by organizace mohla transformovat firemní kulturu z rozhodování na základě intuice k rozhodovacímu procesu postaveném na datech, který by měl vést k vyšší ziskovosti organizace (ukázat přidanou hodnotu dat). Autor krok za krokem popíše obchodní model a podnikatelské prostředí TYM CZ včetně kritických procesů a KPI. Popíše současnou architekturu systému, hlavní překážky v reporting, práci s daty a současný model založený na intuici. Jedním z hlavních úkolů je ukázat nový pohled na to, jak v budoucnu pracovat s daty a zvýšit budoucí kvalitu dat. Na závěr ukázat návrhy na zlepšení současného reportingu a vizualizace dat. Představím, jak správná data (přístupná ad hoc) v reálném čase mohou podpořit správné obchodní rozhodnutí v TYM CZ, zkrátit čas pro sběr, ověřování a reportování (automatizaci) dat. Na základě výše uvedeného bude dokázáno, že přechod od rozhodnutí dělaných pouze na základě intuice k rozhodování na základě dat je nevyhnutelné.
Keywords: Business Intelligence; marže; rozhodovací proces; data; intuice

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 4. 2020
Date of submission: 10. 1. 2021
Date of defense: 13. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75603/podrobnosti

Files for download

    Last update: