Fake news as a phenomenon of the present and his impacts on the Czech and Slovak public

Thesis title: Fake news ako fenomén súčasnosti a jeho dopady na českú a slovenskú verejnosť
Author: Bartoš, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Pavlíček, Antonín
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na súčasnú problematiku fake news. Cieľom práce je analyzovať a vyvrátiť najaktuálnejšie a najzaujímavejšie fake news, a to z oblasti zdravotníctva, politiky, ekonomiky a IT. Následne nájsť vhodné súvislosti, dopady a dôsledky, ktoré pravdepodobne súvisia so šírením daných dezinformácií a spôsoby akými ovplyvňovali českú a slovenskú verejnosť. Prvá časť práce sa venuje základným pojmom fake news, histórii dezinformácií, konkrétnym dezinformačným webom a stránkam na sociálnych sieťach. Následne praktickým radám ako je možné s fake news bojovať a overovať si ich pravdivosť, webom zaoberajúcim sa bojom proti fake news. Nakoniec kritickému mysleniu a mediálnej gramotnosti. Analytická časť práce je zameraná na konkrétne dezinformácie z oblasti očkovania proti covid-19, Európskej migračnej krízy, Európskej únií a jej politiky súdržnosti a nakoniec 5G siete a jej vplyvov na ľudské zdravie. Dezinformácie sú vyvrátené a podložené relevantnými štúdiami, štatistikami, faktami a pravdepodobnými súvislosťami. Nakoniec sú analyzované ich možné dopady na Čechov a Slovákov. Napríklad zmena preferencií obyvateľov a verejnej mienky, zmena politických názorov, následné udalosti a konanie ľudí.
Keywords: fake news; Česi a Slováci; covid-19; Európska migračná kríza; politika súdržnosti; 5G sieť
Thesis title: Fake news jako fenomén současnosti a jeho dopady na českou a slovenskou veřejnost
Author: Bartoš, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Pavlíček, Antonín
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářska práce je zaměřena na současnou problematiku fake news. Cílem práce je analyzovat a vyvrátit nejaktuálnější a nejzajímavější fake news, a to z oblasti zdravotnictví, politiky, ekonomiky a IT. Následně najít vhodné souvislosti, dopady a důsledky, které pravděpodobně souvisejí se šířením daných dezinformací a způsoby jakými ovlivňovaly českou a slovenskou veřejnost. První část práce se věnuje základním pojmem fake news, historii dezinformací, konkrétním dezinformačním webem a stránkám na sociálních sítích. Následně praktickým radám jak je možné s fake news bojovat a ověřovat si jejich pravdivost, webem zabývajícím se bojem proti fake news. Nakonec kritickému myšlení a mediální gramotnosti. Analytická část práce je zaměřena na konkrétní dezinformace z oblasti očkování proti covid-19, Evropské migrační krize, Evropské unii a její politiky soudržnosti a nakonec 5G sítě a její vlivů na lidské zdraví. Dezinformace jsou vyvrácené a podložené důležitými studiemi, statistikami, fakty a pravděpodobnými souvislostmi. Nakonec jsou analyzovány jejich možné dopady na Čechy a Slováky. Například změna preferencí obyvatel a veřejného mínění, změna politických názorů, následné události a činnosti lidí.
Keywords: fake news; Češi a Slováci; covid-19; Evropská migrační krize; 5G síť; politika soudržnosti
Thesis title: Fake news as a phenomenon of the present and his impacts on the Czech and Slovak public
Author: Bartoš, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Pavlíček, Antonín
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on current issues of fake news. The aim of the thesis is to analyze and refute the most current and interesting fake news, from the field of healthcare, politics, economics and IT. Subsequently, to find suitable contexts, impacts and consequences, which are probably related to the spread of the disinformation and the ways in which they influenced the Czech and Slovak public. The first part deals with the basic concepts of fake news, the history of disinformation, specific disinformation websites and social media sites. Then practical advice on how to fight fake news and verify its veracity, a websites dealing with the fight against fake news. Finally, critical thinking and media literacy. The analytical part of the thesis is focused on specific disinformation in the field of vaccination against covid-19, the European migration crisis, the European Union and its cohesion policy and finally the 5G network and its effects on human health. Disinformation is refuted and substantiated by relevant studies, statistics, facts and probable context. Finally, their possible impacts on Czechs and Slovaks are analyzed. For example, a change in the preferences of the population and public opinion, a change in political views, subsequent events and people's actions.
Keywords: Czechs and Slovaks; fake news; cohesion policy; 5G network; covid-19; European migration crisis

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2020
Date of submission: 20. 4. 2021
Date of defense: 14. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74168/podrobnosti

Files for download

    Last update: