Private labels in the COOP retail chain and potential for their development

Thesis title: Privátní značky v obchodním řetězci COOP a potenciál pro jejich rozvoj
Author: Kurc, Radek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Němčík, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje postavení a možnému potenciálu privátních značek skupiny COOP v ČR. Zabývá se nákupním chováním zákazníků řetězce COOP a jejich zvyklostem a postoji k privátním značkám, které jsou v prodejnách COOP nabízeny. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První, teoretická část popisuje vývoj a současnost privátních značek v retailových řetězcích na českém trhu. Speciální část je věnována historii a současnosti privátním značkám řetězce COOP. Praktická část obsahuje poznatky z dotazníkového šetření jejíž cílem je potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy o postavení privátních značek v řetězci COOP z pohledu běžných zákazníků i osob spojených s řetězcem COOP přímo či v úzké vazbě na tyto osoby. Bakalářská práce je zakončena interpretací výsledků výzkumu a doporučením za účelem využití potenciálu privátních značek nabízených v řetězci COOP.
Keywords: COOP; Privátní značka; Spotřebitel; Retail; Potraviny; Kupní rozhodovací proces
Thesis title: Private labels in the COOP retail chain and potential for their development
Author: Kurc, Radek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Němčík, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the position of private labels of the Czech Republic's COOP group and their possible potential. It deals with the shopping behaviour of COOP customers and their habits and attitudes to private labels that are offered in COOP stores. The bachelor thesis is divided into theoretical part and practical. The first, theoretical part describes the development and presence of private labels in retail chains on the Czech market. The subchapter is devoted to the history and presence of private labels of the COOP chain. The practical part contains findings from the questionnaire survey to confirm or refute the established hypotheses about the position of private labels in the COOP chain from the perspective of regular customers and people associated with the COOP chain directly or in close connection with these people. The bachelor thesis ends with the interpretation of research results and recommendations for using the potential of private labels offered in the COOP chain.
Keywords: Private Label; Consumer; COOP; Retail; Grocery; Purchasing decision-making process

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2020
Date of submission: 26. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74162/podrobnosti

Files for download

    Last update: