Proposal of a strategy for the sale of ecological products on a selected foreign market

Thesis title: Návrh strategie pro prodej ekologických produktů na vybraném zahraničním trhu
Author: Bíziková, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Jonášová, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout strategii pro prodej ekologických produktů na rakouském trhu. Je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována cirkulární ekonomice, jejím přínosům pro podniky a životnímu prostředí a uvedeny jsou také argumenty stavějící se proti tomuto konceptu. V další kapitole je charakterizována firma Stabilplastik, spol. s.r.o., její výrobky a cílový zákazník. V poslední kapitole je pak provedena PESTLE analýza rakouského trhu a je v ní poskytnut rozhovor s oběma jednateli společnosti Stabilplastik, spol. s.r.o. Dále je součástí třetí kapitoly taktéž SWOT analýza, která shrnuje doposud zjištěné skutečnosti. Na konci této práce je představen samotný návrh strategie. Na základě nabytých znalostí jsou předestřena doporučení, s jejichž pomocí by se firma na zahraničním trhu lépe prosazovala. Ty považuji za hlavní přínos práce.
Keywords: cirkulární ekonomika; plastová paleta; dřevěná paleta; udržitelnost; recyklace
Thesis title: Proposal of a strategy for the sale of ecological products on a selected foreign market
Author: Bíziková, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Jonášová, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design a strategy for the sale of ecological products on the Austrian market. It is divided into three chapters. The first chapter is devoted to the circular economy, its benefits for businesses and the environment; there are also arguments against this concept. The next chapter characterizes the company Stabilplastik, spol. s.r.o., its products and a target customer. In the last chapter, a PESTLE analysis of the Austrian market is performed and an interview with both executives of Stabilplastik, spol. s.r.o. Furthermore, the third chapter also includes a SWOT analysis, which summarizes the findings so far. At the end of this work, the strategy itself is presented. Based on the acquired knowledge, recommendations are presented, which should help the company better assert itself on the foreign market. I consider these to be the main benefits of the work.
Keywords: circular economy; wooden pallet; plastic pallet; sustainability; recycle

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 9. 2020
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73959/podrobnosti

Files for download

    Last update: