The Analysis of financial literacy in the population of the Czech Republic

Thesis title: Analýza finanční gramotnosti v populaci ČR
Author: Penc, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Erlebachová, Naďa
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem bakalářské práce je analýza finanční gramotnosti populace v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje základní finanční pojmy a strategii vzdělávání v populaci v oblasti finanční gramotnosti. Dále je definována podstata výzkumu trhu, metody dotazování, struktura dotazníku a jak správně vyhodnotit a zpracovat data z výzkumu. K stanovení úrovně znalostí v oblasti finanční gramotnosti bylo využito dotazníkové šetření. Analýza proběhla na základě získaných dat včetně stanovení hypotéz výzkumu. Autor práce analyzuje úroveň finanční gramotnosti v populaci v ČR a doporučuje konkrétní kroky ke zvýšení znalostí a povědomí o finančních pojmech.
Keywords: finance; výzkum trhu; strategie vzdělávání; finanční gramotnost
Thesis title: The Analysis of financial literacy in the population of the Czech Republic
Author: Penc, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Erlebachová, Naďa
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the analysis of financial literacy of the population in the Czech Republic. The work is divided into two parts. The theoretical part covers basic financial terms and strategies of education in the population in the field of financial literacy. The basics of market research, methods of questioning, the structure of the questionnaire and how to correctly evaluate and process research data is defined in the following part. A questionnaire survey was used to determine the level of knowledge in the field of financial literacy. The analysis was performed on the basis of the obtained data, including the determination of research hypotheses. The author analyzes the level of financial literacy in the population in the Czech Republic and recommends specific steps to increase knowledge and awareness of financial concepts.
Keywords: financial literacy; education strategy; market research; finance

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 9. 2020
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73926/podrobnosti

Files for download

    Last update: