Impact of Brands on Consumer Behaviour. A cross-generation Analysis

Thesis title: Impact of Brands on Consumer Behaviour. A cross-generation Analysis
Author: Lukačínová, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zlatić, Marija
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the impact of brands on consumer behavior, to analyze the depth of correlation between consumers’ perception of a brand and consumers’ final purchases and to highlight the importance and strength of effective strategic management of the brand. A certain part of the paper is also devoted to intergenerational analysis. The examination of these goals is based on the discussion of the key theories and important concepts that stand behind this complex system and their application in today’s world. Secondary data, obtained from several books, various articles, papers and reports, were used for this purpose. Primary data are collected on the basis of individual interviews, where each participant represents a certain generation, with its characteristics, opinions, attitudes and differences. Appropriate conclusions and research results are derived from a combination of all obtained data. In today's dynamically developing world, various changes are taking place. Brand and consumer behavior are no exception. Many successful companies that have built strong brands are aware of this fact and therefore constantly adapt their planning, implementation and management of brand strategy to these changes. Therefore, this thesis offers an insight into the most important aspects that should be taken into account when managing the brand and achieving the goals.
Keywords: brand; consumer behaviour; generational analysis
Thesis title: Dopad značek na chování spotřebitelů. Mezigenerační analýza
Author: Lukačínová, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zlatić, Marija
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je zjistit vliv značek na chování spotřebitele, analyzovat hloubku korelace mezi vnímáním značky spotřebitelem a konečnými nákupy spotřebitelů a zdůraznit význam a sílu účinného strategického řízení značky. Určitá část práce je věnována také mezigenerační analýze. Zkoumání těchto cílů je založeno na diskusi o klíčových teoriích a důležitých koncepcích, které stojí za tímto komplexním systémem a jejich aplikací v dnešním světě. K tomuto účelu byla použita sekundární data získaná z několika knih, různých článků, článků a zpráv. Primární data jsou shromažďována na základě individuálních rozhovorů, kde každý účastník představuje určitou generaci s jejími charakteristikami, názory, postoji a rozdíly. Příslušné závěry a výsledky výzkumu jsou odvozeny z kombinace všech získaných údajů. V dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě dochází k různým změnám. Chování značky a spotřebitele není výjimkou. Mnoho úspěšných společností, které si vybudovaly silné značky, si je této skutečnosti vědomy, a proto těmto změnám neustále přizpůsobují své plánování, implementaci a řízení strategie značky. Tato práce proto nabízí vhled do nejdůležitějších aspektů, které je třeba vzít v úvahu při řízení značky a dosahování cílů.
Keywords: chování spotřebitelů; mezigenerační analýza; značka

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74295/podrobnosti

Files for download

    Last update: