Communication PR strategy of the non-profit organization UNICEF

Thesis title: Komunikační PR strategie neziskové organizace UNICEF
Author: Váňová, Markéta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu stávající marketingové a komerční komunikace se zaměřením na PR komunikaci neziskové organizace UNICEF, SWOT analýzu UNICEF a analýzu výsledků vlastního dotazníkového šetření a na jejich základě navrhnout vylepšení komunikační PR strategie neziskové organizace UNICEF. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je vysvětlení pojmů marketing, marketingový mix, SWOT analýza, marketing neziskových organizací a marketingová a komerční komunikace se zaměřením na public relations včetně historie, nástrojů, strategie, CSR a etiky PR. Obsahem praktické části je představit neziskovou organizaci UNICEF a její stávající formy komerčních a marketingových komunikací, analýza vlastního dotazníkového šetření, SWOT analýza organizace UNICEF a návrh na vylepšení komunikační PR strategie na základě předchozích analýz.
Keywords: nezisková organizace UNICEF; komerční a marketingová komunikace; PR strategie
Thesis title: Communication PR strategy of the non-profit organization UNICEF
Author: Váňová, Markéta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of the bachelor's thesis is to analyze the current marketing and commercial communication with a focus on PR communication of the non-profit organization UNICEF, perform a SWOT analysis of UNICEF and analyze the results of questionnaire survey and based on them to design a suitable communication PR strategy of the non-profit organization UNICEF. The thesis is divided into theoretical and practical part. The content of the theoretical part is an explanation of the terms marketing, marketing mix, SWOT analysis, marketing of non-profit organizations, marketing and commercial communication with a focus on public relations, including history, tools, strategy, CSR and PR ethics. The content of the practical part is the introduction of the non-profit organization UNICEF and its existing forms of commercial and marketing communications, an analysis of the questionnaire survey, SWOT analysis of the UNICEF organization and a suggestion for improvement of the communication PR strategy based on the previous analyzes.
Keywords: commercial and marketing communication; non-profit organization UNICEF; PR strategy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 6. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73625/podrobnosti

Files for download

    Last update: