Business specifics of Australia and their influence on the expansion of a Czech company into the Australian market

Thesis title: Obchodní specifika Austrálie a jejich vliv na expanzi české firmy na australský trh
Author: Kazimourová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je na základě provedené PEST a SWOT analýzy zhodnotit perspektivnost daného teritoria ve vztahu k českým exportérům a přiblížit proces expanze české firmy na australský trh. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na expanzivní tendence menších podniků a zohledňuje vlivy na exportní výkon firmy. V druhé kapitole dochází k podrobné charakteristice australského trhu na základě provedení PEST a SWOT analýzy. Třetí kapitola se zabývá vzájemnou obchodní provázaností Austrálie a České republiky, vysvětluje kulturně-obchodní specifika Australanů jako potenciálních obchodních partnerů a poskytuje souhrnné informace týkající se dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Austrálií. Závěrečná kapitola je věnována případové studii expanze české společnosti do Austrálie, přičemž ukazuje praktický pohled na proces realizace vstupu české firmy na australský trh.
Keywords: obchod; australský trh; proces expanze; Austrálie; obchodní jednání
Thesis title: Business specifics of Australia and their influence on the expansion of a Czech company into the Australian market
Author: Kazimourová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the prospects of the territory in relation to Czech exporters based on PEST and SWOT analysis and to describe the process of expansion of the Czech company into the Australian market. The thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on the expansionary tendencies of smaller companies and takes into account the effects on the export performance of the company. The second chapter provides a detailed description of the Australian market based on PEST and SWOT analysis. The third chapter deals with the trade relations between Australia and the Czech Republic, explains the cultural and business specifics of Australians as potential business partners and provides a summary of information on the Free Trade Agreement between the European Union and Australia. The final chapter is dedicated to a case study of the expansion of a Czech company into Australia, while providing a practical view of the implementation process of the Czech company's entry into the Australian market.
Keywords: trade; Australian market; business negotiation; expansion process; Australia

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72772/podrobnosti

Files for download

    Last update: