Expected goals in football

Thesis title: Očekávané branky ve fotbalových zápasech
Author: Peroutka, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čabla, Adam
Opponents: Malá, Ivana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá oblíbeným sportovním ukazatelem očekávaných branek („xG“), primárně používaného ve zpětné analýze fotbalových zápasů a při modelování očekávaných výsledků. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s „xG“, shrnout jeho historii a ukázat různé způsoby výpočtu, jako například za pomoci metod strojového učení. Dále jsou zde rozebírány jeho přednosti či slabiny, představeny jednotlivé způsoby interpretace a uvedeny podobné ukazatele, jež si zakládají na „xG“. V interpretační části je pak soubor příkladů, jak k očekávaným brankám přistupovat, včetně vyhodnocení samotného zápasu, vizuální interpretace či simulace samotné sezony. Následně jsou zde uvedeny jednotlivé přístupy k výpočtu očekávaných branek, a to včetně praktické ukázky jejich tvorby a následného vyhodnocení jednotlivých metod.
Keywords: fotbal; vstřelené branky; kvalita střel; Poissonovo-binomické rozdělení; očekávané branky; metody strojového učení
Thesis title: Expected goals in football
Author: Peroutka, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čabla, Adam
Opponents: Malá, Ivana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the popular metric of expected goals („xG“), primarily used in the retrospective analysis of football matches and modeling expected results. The main goal of this thesis is to introduce the metric itself, summarize history of „xG“ and show examples of various methods of calculation, such as machine learning methods. Furthermore, there are described its strength and weaknesses, shown individual methods of interpretation and mentioned similar metrics based on „xG“. In the interpretation part, there is a set of examples of how to approach the „xG“, including evaluation of the match, visual interpretation or simulation of the season itself. Subsequently there are individual approaches to the calculation of expected goals, including practical examples of their creation follows with evaluation of individual methods.
Keywords: Poisson-binomial distribution; machine learning; expected goals; shot quality; football; goals

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 12. 2020
Date of submission: 11. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75474/podrobnosti

Files for download

    Last update: