The Analysis of cultural events in Chyšky and plan for the use of the local cultural monuments

Thesis title: Analýza kulturního dění v obci Chyšky a plán na využití místní kulturní památky
Author: Křížková, Jana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Malcová, Zuzana
Opponents: Novák, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se věnuje kulturnímu dění a tradičním událostem v obci Chyšky, jež se rozhodla pozvednout svůj kulturní potenciál projektem nových varhan do kostela sv. Prokopa. Nové varhany Svatých andělů však zatím nenašly jiné využití než jako doprovodný nástroj při bohoslužbách. Cílem bakalářské práce je zhodnotit sociokulturní prostředí a navrhnout plán na vyzdvihnutí nových varhan, které představují unikát italského varhanáře v České republice. Teoretická část definuje obecnou terminologii spjatou s lokální kulturou, významem tradic a turismem. Praktická část následně spojuje literární rešerši s konkrétními příklady v analýze kulturního dění v obci. Díky kvalitativní metodě výzkumu je vypracován nejen souhrnný přehled tradic a událostí v obci Chyšky, ale také návrh plánu možného využití nových varhan.
Keywords: lokální kultura; sociokulturní prostředí; Chyšky; kulturní památka; kostel; varhany
Thesis title: The Analysis of cultural events in Chyšky and plan for the use of the local cultural monuments
Author: Křížková, Jana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Malcová, Zuzana
Opponents: Novák, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The work is devoted to cultural events and traditional events in Chyšky. The village decided to raise its cultural potential by project, which include a construction of new organ to the church of St. Prokop. However, the new organ of the Holy Angels has not yet found any use other than as an accompanying instrument during services. The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the socio-cultural environment and to propose a plan to highlight the new organ, which is a unique Italian organist in the Czech Republic. The theoretical part defines the general terminology associated with local culture, the meaning of traditions and tourism. The practical part combines literary research with specific examples in the analysis of cultural events in the village. Thanks to the qualitative research, not only a comprehensive overview of traditions and events in the village of Chyšky is prepared, but also a draft plan for the possible use of the new organ.
Keywords: local culture; cultural monument; church; organ; Chyšky; socio-cultural environment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2020
Date of submission: 11. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75359/podrobnosti

Files for download

    Last update: