Analysis of the system of training and development of employees in the company XY

Thesis title: Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti XY
Author: Nesterenko, Yelyzaveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Zaruba, Maryna
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zhodnotit zmíněné procesy a navrhnout možné doporučení pro firmu na základě získané informací a za použití dostupné literatury. Teoretická část uvádí základní pojmy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, systematiku, metody a nové trendy ve zmíněných procesech. Druhá část je praktická, která zaměřená na vybranou společnost a zkoumá její vzdělávací a rozvojový systém pomoci dotazníkového šetření a rozhovoru s manažerem společnosti . Propojením teoretické a praktické části je posouzena efektivnost systému konkrétní organizace XY a navrhnuta případná zlepšení.
Keywords: strategický přistup; trendy a metody vzdělávaní zaměstnanců.; Vzdělávaní a rozvoj zaměstnanců; systematické vzdělávaní
Thesis title: Analysis of the system of training and development of employees in the company XY
Author: Nesterenko, Yelyzaveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Zaruba, Maryna
Thesis language: Česky
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is the evaluation of educational and personnel development processes, the estimation of the given operations and the submission of possible recommendations for a company based on obtained information with the use of available literature. Theory part represents the main training and staff professional growth concepts, as well as systematics, methods, and new tendencies in a specified procedures. Practical section is focused on a chosen organization and investigate its’ educational and development system by using surveys and by running an interview with the general manager of a selected company. By combination of these two sections, practical and theoretical, a system effectiveness of discussed organization is assessed and potential improvements are provided.
Keywords: Employee training and development; Systematic training; Strategic approach; Trends and methods of employee training

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 1. 2021
Date of submission: 12. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76018/podrobnosti

Files for download

    Last update: