Effects of expansionary monetary policy on the agricultural commodities market

Thesis title: Effects of expansionary monetary policy on the agricultural commodities market
Author: Aguiar Henrique Filho, Eduardo
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čermáková, Klára
Opponents: Slaný, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Agricultural Commodities experienced a rise in prices during the first decade of the 2000s. Literature shows that monetary policies adopted by developed Economies can influence practically all economic indicators of Developing markets. This thesis aims to evaluate if certain variables of monetary policy can influence the price formation of three selected commodities: soy, corn and sugar. Secondly, the study analyzes the price formation of these commodities during a period of expansionary monetary policy to better understand how they are influenced by unconventional instruments. The central hypothesis is that an excessive liquidity created by the FED spills over to Emerging Economies, boosting investment and consumption there and, lastly, causing a commodity cycle. In the theoretical part, this study brings an overview of global liquidity and its transmission mechanisms, spillovers and its transmission mechanisms and how commodities can be impacted by monetary policy, using different approaches. In the practical part two models are developed to test this hypothesis, and the results show that monetary policy does affect commodity prices and that each commodity responds differently for each variable used. The fact that people have more capital due to credit obtained from loans seems to influence the price of Sugar; Soy is highly influenced by exchange rates of Emerging markets and Corn is not very responsive to the used variables, that might be due to the high production of this commodity in the U.S. and the protectionist policies adopted by the government. This thesis could conclude that an expansionary monetary policy is capable of impacting agricultural commodities’ prices, but by different channels due to specificities of each commodity.
Keywords: Agricultural Commodities; Spillovers; Monetary Expansion; Liquidity; Emerging Markets
Thesis title: Dopady expanzivní měnové politiky na Trh zemědělských komodit
Author: Aguiar Henrique Filho, Eduardo
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čermáková, Klára
Opponents: Slaný, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Ceny zemědělských komodit stouply během prvního desetiletí roku 2000. Literatura ukazuje, že měnová politika přijatá vyspělými ekonomikami může ovlivnit prakticky všechny ekonomické ukazatele rozvíjejících se trhů. Tato práce si klade za cíl prozkoumat, zda určité proměnné měnové politiky mohou ovlivnit ceny tří vybraných komodit: sóji, kukuřice a cukru. Za druhé, studie analyzuje ceny těchto komodit v období expanzivní měnové politiky, aby lépe pochopila, jak jsou ovlivněny nekonvenčními nástroji. Hlavní hypotéza spočívá v tom, že přebytečná likvidita vytvořená FED se přelévá do rozvíjejících se ekonomik, zvyšuje investice a spotřebu a v konečném důsledku způsobuje komoditní cyklus. Teoretická část této studie poskytuje přehled globální likvidity, efektu přelévání jejích transmisních mechanismů a jak může být komodita ovlivněna měnovou politikou, použitím různých přístupů. V praktické části, dva modely byli vyvinuty pro otestování této hypotézy. Výsledky ukazují, že měnová politika ovlivňuje ceny komodit a každá komodita reaguje jinak na různé proměnné. Skutečnost, že lidé mají více kapitálu v důsledku úvěru získaného z půjček, zřejmě ovlivňuje cenu cukru; ceny sójových bobů jsou silně ovlivňovány směnnými kurzy rozvíjejících se trhů a kukuřice příliš nereaguje na použité proměnné, což může být způsobeno vysokou produkcí této komodity v USA a protekcionistickou politikou přijatou vládou. Tato práce může vyhodnotit, že expanzivní měnová politika je schopna ovlivňovat ceny zemědělských komodit, ale každá komodita je ovlivňovaná jinými kanály vzhledem ke osobitým specifikům.
Keywords: Zemědělské komodity; efekt přelévání; měnová expanze; likvidita; rozvíjející se trhy

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 11. 2020
Date of submission: 19. 5. 2021
Date of defense: 15. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74996/podrobnosti

Files for download

    Last update: