Development of server and mobile application for service supporting travelling

Thesis title: Návrh serverové a mobilní aplikace pro službu podpory cestování
Author: Holík, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje implementaci serverové a mobilní aplikaci pro službu podpory cestování. Cílem této práce je analyzovat současnou nabídku aplikací, navrhnout serverovou a mobilní aplikaci a následně tyto realizovat a zdokumentovat. Aplikace má umožnit uživatelům vyhledávat místa pro přenocování v obytných vozidlech a také jejich přidávání. Na základě průzkumu současných nabízených řešení pro platformu iOS byly vytyčeny funkční a nefunkční požadavky a také sestaveny jednotlivé případy použití pro aplikaci. Technologie použité pro implementaci serverové i mobilní části aplikace byly zdokumentovány, stejně jako nástroje použité během vývoje. V implementačních kapitolách byly prezentovány důležité funkcionality i prvky obsažené ve zdrojových kódech a uživatelském prostředí aplikace. Na závěr byla sestavena uživatelská dokumentace mobilní aplikace.
Keywords: iOS; NestJS; mobilní aplikace; cestování; mapy
Thesis title: Development of server and mobile application for service supporting travelling
Author: Holík, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the implementation of a server application and mobile application for a service supporting travelling and camping. The aim of this work is to analyze the current range of applications, design a server and mobile application and then implement and document these. The application is intended to allow users to search for places to spend the night in motor homes or vans and also to add new places. Based on a survey of currently offered solutions for the iOS platform, functional and non-functional requirements were set and individual use cases for the application were put together. The technologies used to implement the server and mobile parts of the application have been documented also as the tools used during development. In the implementation chapters, important functionalities and elements contained in the source codes and user interface of the application were presented. The user documentation has also been formed.
Keywords: iOS; NestJS; mobile application; travel; maps

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 11. 2020
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 7. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75030/podrobnosti

Files for download

    Last update: