Analysis of adaptation of B2B integration trends in the environment of Czech companies

Thesis title: Analýza adaptácie trendov B2B integrácie v prostredí českých podnikov
Author: Leško, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Mikula, Milan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto diplomová práca je venovaná technologickým trendom v oblasti medzipodnikovej integrácie informačných systémov. V úvodnej časti práca pojednáva o podnikovej informatike a potrebe integrácie, integračných úrovniach a technickej integrácií. Následne je priblížený tradičný prístup k medzipodnikovej integrácií pomocou EDI a zhodnotené je jeho aktuálne využitie. Na základe rešerše zdrojov sú identifikované tri trendové technológie pre sledovanú oblasť, špecificky Cloud computing, API a Blockchain. Tieto technológie sú detailne analyzované a pre každú z nich zhodnotené a popísané výhody i nevýhody použitia v B2B integrácií. Hlavným cieľom práce je analýza adaptácie technologických trendov B2B integrácie v prostredí českých podnikov. Analýza je realizovaná na základe kvantitatívneho výskumu pomocou dotazníkového prieskumu medzi českými podnikmi so skúsenosťami s medzipodnikovou integráciou minimálne na úrovni tradičného prístupu a pôsobiacimi vo vybranom ekonomickom odvetví. Vyhodnotením prieskumu a adaptačného modelu bola zistená nízka úroveň adaptácie identifikovaných trendov z pohľadu aktuálneho i plánovaného budúceho využitia. Trendovou technológiou s najvyššou adaptáciou v B2B integrácií je cloud computing, naopak zastúpenie technológie blockchain v skúmanej oblasti a vzorke podnikov bolo minimálne.
Keywords: B2B integrácia; EDI; Cloud computing; API; Blockchain; trend
Thesis title: Analýza adaptace trendů B2B integrace v prostředí českých podniků
Author: Leško, Miroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Mikula, Milan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována technologickým trendem v oblasti mezipodnikové integrace informačních systémů. V úvodní části práce pojednává o podnikové informatice a potřebě integrace, integračních úrovních a technické integraci. Následně je přiblížen tradiční přístup k mezipodnikové integraci pomocí EDI a zhodnoceno je jeho aktuální využití. Na základě rešerše zdrojů jsou identifikovány tři trendové technologie pro sledovanou oblast, specificky Cloud computing, API a Blockchain. Tyto technologie jsou detailně analyzovány a pro každou z nich zhodnoceny a popsány výhody i nevýhody použití v B2B integraci. Hlavním cílem práce je analýza adaptace technologických trendů B2B integrace v prostředí českých podniků. Analýza je realizována na základě kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření mezi českými podniky se zkušenostmi s mezipodnikovou integrací minimálně na úrovni tradičního přístupu a působícími ve vybraném ekonomickém odvětví. Vyhodnocením průzkumu a adaptačního modelu byla zjištěna nízká úroveň adaptace identifikovaných trendů z pohledu aktuálního i plánovaného budoucího využití. Trendovou technologií s nejvyšší adaptací v B2B integraci je cloud computing, naopak zastoupení technologie blockchain ve zkoumané oblasti a vzorku podniků bylo minimální.
Keywords: B2B integrace; trend; EDI; Cloud computing; API; Blockchain
Thesis title: Analysis of adaptation of B2B integration trends in the environment of Czech companies
Author: Leško, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Mikula, Milan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This diploma thesis is focused on technological trends in the field of intercompany integration of information systems. In the introductory part, the work deals with business informatics and the need for integration, integration levels and technical integration. Subsequently, the traditional approach to intercompany integration using EDI is described and its current use is evaluated. Based on the recherche of available resources, 3 trend technologies are identified for the monitored area, specifically Cloud computing, API and Blockchain. These technologies are analysed in detail and for each of them there are evaluated and described advantages and disadvantages of their use in B2B integration. The main goal of the work is the analysis of the adaptation of technological trends of B2B integration in the environment of Czech companies. The analysis is carried out by quantitative research using a questionnaire survey among Czech companies with experience in intercompany integration at least at the level of the traditional approach and operating in the selected economic sector. The evaluation of the survey and the adaptation model revealed a low level of adaptation of the identified trends in terms of current and planned future use. The trend technology with the highest adaptation in B2B integration is cloud computing. On the contrary, the representation of blockchain technology in the researched area and the sample of companies was minimal.
Keywords: Cloud computing; EDI; Blockchain; B2B integration; trend; API

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 3. 2020
Date of submission: 23. 6. 2021
Date of defense: 4. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72894/podrobnosti

Files for download

    Last update: