Automatization of student’s task solution evaluation

Thesis title: Automatizace vyhodnocení studentských řešení úloh
Author: Jartym, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Oraný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou automatizace vyhodnocení studentských řešení úloh v programovacím jazyce Java. Shrnuje aktuální stav, navrhuje vylepšení a další možnosti v této oblasti. Klade si za cíl zjednodušit automatizované testování studentských řešení úloh v Javě, a to hlavně z architektonického hlediska. Dále se zabývá vývojem nové aplikace, která slouží pro automatizaci vyhodnocení studentských řešení úloh za použití již existujících vzorových řešení v jazyce Java. A to s důrazem na co nejmenší zátěž pro zadavatele a hodnotitele těchto testů a za použití anotací v již vytvořeném vzorovém řešení dané úlohy, které doplňují informace pro potřeby testování a definují samotné testy. Aplikace také poskytuje automaticky generované rozhraní ve formě tříd na vzorovém řešení, jež umožňuje spouštět JUnit5 testy na předem známém jednotném rozhraní, které automatizovaně adaptuje jednotlivá konkrétní studentská řešení. Práce se zabývá návrhem, vývojem a testováním aplikace pro automatizované vyhodnocování studentských řešení úloh včetně jejího grafického rozhraní. Dále se v ní nachází uživatelská příručka, která poskytuje nutné informace pro první spuštění aplikace i se vzorovými příklady, jež poskytují základní představu o funkci aplikace bez nutnosti zkoumat implementační detaily.
Keywords: Java; automatizace; anotace; JUnit5; testování; GUI; aplikace; Architecture First; studentské úlohy
Thesis title: Automatization of student’s task solution evaluation
Author: Jartym, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Oraný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis tackles the issue of automatization of student’s task solution evaluation in the Java programming language. It summarizes the current situation regarding the topic, suggests improvements and other possibilities in this field. It aims to simplify the possibilities of automized testing of student’s tasks solution evaluation, mainly from the architectonic point of view. Furthermore, it deals with the development of a new application, which serves as a tool for automation of student’s tasks solution evaluation, utilizing existing sample solutions in Java programming language with focus on minimizing the burden on the assignor and evaluator of these tests, while using annotations in an already created sample solution of the given task, which supplement information for testing purposes and which define the tests themselves. The application also provides automatically generated interfaces in the form of classes on the sample solution, which allows JUnit5 tests to be run on already known uniform interfaces, which automatically adapt specific individual student solutions. This thesis deals with the design, development, and testing of an application for automatized evaluation of student’s tasks solutions, including its graphical interface. It further contains a user manual, which provides necessary information for the initial run of the application, alongside some model examples, which provide a basic idea of the application’s function without the need to inquire about the implementation details.
Keywords: JUnit5; testing; GUI; application; Architecture First; student tasks; automatization; annotation; Java

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2019
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 7. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71478/podrobnosti

Files for download

    Last update: