Proposal for improvement of the Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP implementation process

Thesis title: Návrh zlepšení procesu implementace ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central
Author: Spivák, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Petrželka, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Cíl této diplomové práce spočívá v návrhu zlepšení existujícího zavedeného procesu implementace ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v konkrétní dodavatelské společnosti. První část práce je věnována vymezení základních pojmů, které jsou spojeny s problematikou ERP systému a konkrétního ERP produktu, který je předmětem této práce. V druhé části jsou popsány a porovnány existující implementační metodiky v oblasti ERP. Třetí část práce spočívá v detailním popisu implementační metodiky Microsoft Dynamics Sure Step, která je výrobcem doporučována k implementaci produktů Microsoft Dynamics. Čtvrtá část práce analyzuje a popisuje aktuální implementační proces v konkrétní dodavatelské společnosti. V analyzovaném implementačním procesu jsou identifikována slabá místa s potenciálem ke zlepšení. Závěrečná část se věnuje samotnému návrhu zlepšení současného postupu implementace. Návrhy zlepšení vycházejí především z metodiky, která byla ve třetí části práce popsána a také z vlastních implementačních zkušeností autora. Přínos této diplomové práce spočívá především v možnosti reálného využití navrhovaných zlepšení v konkrétní dodavatelské společnosti jejich začleněním do současného zavedeného implementačního procesu.
Keywords: Implementace; Microsoft; customizace; ERP; zlepšení procesu; podnikový informační systém; Dynamics 365 Business Central; Dynamics NAV; Microsoft Dynamics Sure Step; metodika
Thesis title: Proposal for improvement of the Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP implementation process
Author: Spivák, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Petrželka, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to propose improvements to the existing established process of implementing the ERP system Microsoft Dynamics 365 Business Central in a specific vendor company. The first part of the work is devoted to defining the basic concepts that are associated with the ERP system and the specific ERP product that is the subject of this work. The second part describes and compares existing implementation methodologies in the field of ERP systems. The third part of the work consists in a detailed description of the Microsoft Dynamics Sure Step implementation methodology, which is recommended by the manufacturer for the implementation of Microsoft Dynamics products. The fourth part analyses and describes the current implementation process in a particular vendor company. Weaknesses with potential for improvement are identified in the analysed implementation process. The final part deals with the proposal to improve the current implementation process. Suggestions for improvement are based primarily on the methodology, which was described in the third part of the work and also on the author's own implementation experience. The benefit of this thesis lies primarily in the possibility of real use of the proposed improvements in a particular vendor company by incorporating them into the current implementation process.
Keywords: Implementation; ERP; process improvement; enterprise information system; Microsoft; Dynamics 365 Business Central; Dynamics NAV; customization; Microsoft Dynamics Sure Step; methodology

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 10. 2019
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 4. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71421/podrobnosti

Files for download

    Last update: