The Contribution of Czech Agencies to the Czech Economic Diplomacy

Thesis title: Přínosy státních agentur pro českou ekonomickou diplomacii
Author: Vybíralová, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Zemanová, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce „Přínosy českých agentur pro českou ekonomickou diplomacii“ se soustřeďuje na činnost tří agentur – CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism, jejichž posláním je prosazovat ekonomické zájmy České republiky v zahraničí. Klade si za cíl zhodnotit přínosy a nedostatky jejich připravovaného sloučení. Kromě toho zkoumá dopady pandemie Covid-19 na možnosti zmiňovaných agentur podporovat rozvoj české ekonomiky. V teoretické části práce je definován pojem ekonomická diplomacie, je uveden přehled o působení světových institucí, jež se zabývají podporou obchodu a popsána činnost a struktura jednotlivých agentur. Práce dále popisuje Projekt CzechHouse – synergie implementačních agentur. V praktické části práce shrnuje autorka výsledky provedeného výzkumu. Šetření bylo provedeno jednak mezi zástupci managementu jednotlivých agentur a jednak mezi zástupci firem, které s agenturami spolupracují. Pomocí strukturovaných rozhovorů a dotazníků autorka zjišťovala zejména názory na připravované sloučení agentur, vliv pandemie Covid-19 na činnost agentur a na českou ekonomiku obecně. Většina respondentů se k plánovanému sloučení staví negativně. Pandemie nejbolestněji zasáhla oblast cestovního ruchu, ale i stakeholdeři dalších dvou agentur předpovídají zhoršení ekonomické situace a zvyšování cen.
Keywords: CzechInvest; CzechTrade; CzechTourism; Sloučení agentur; Ekonomická diplomacie; Organizace pro podporu obchodu
Thesis title: The Contribution of Czech Agencies to the Czech Economic Diplomacy
Author: Vybíralová, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Zemanová, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis "Benefits of Czech Agencies for Czech Economic Diplomacy" focuses on the activities of three agencies - CzechInvest, CzechTrade and CzechTourism, whose mission is to promote the economic interests of the Czech Republic abroad. It aims to evaluate the benefits and shortcomings of their upcoming merger. In addition, it examines the impact of the Covid-19 pandemic on the ability of these agencies to support the development of the Czech economy. The theoretical part of the thesis defines the concept of economic diplomacy, gives an overview of the activities of global institutions dealing with trade promotion and describes the activities and structure of individual agencies. The thesis also describes the CzechHouse Project - synergy of implementing agencies. In the practical part of the thesis, the author summarizes the results of the conducted research. The survey was conducted both among representatives of the management of individual agencies and among representatives of companies that cooperate with the agencies. The author used structured interviews and questionnaires to find out opinions regarding the planned merger of the agencies and regarding the influence of the Covid-19 pandemic on activities of the agencies and Czech economy in general. Most respondents expressed a negative opinion on the intended merger. The pandemic very seriously affected tourism, however, stakeholders of the two remaining agencies foresaw deterioration of the economic situation and price increase as well
Keywords: Merge of agencies; Economic Diplomacy; Trade Promotion Agencies; CzechTrade; CzechInvest; CzechTourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 9. 2019
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70502/podrobnosti

Files for download

    Last update: