Mobility Of The Future

Thesis title: Mobility Of The Future
Author: Malzfeldt, Linus
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ryška, Tomáš
Opponents: Sieber, Patrik
Thesis language: English
Abstract:
The mobility of the future should not only provide the best possible customer experience but also be sustainable. An industry that knew only the direction of growth for decades, the aviation sector, is currently experiencing its most severe crisis. The social acceptance of short-haul flights has already decreased before. Hence, this crisis might be the ideal chance for companies in this industry to develop into a general mobility provider that aligns the previously described goals in one solution. This master thesis will examine if an intermodal rail and aviation model can do so and if both means of transportation can be combined more efficiently. The outcome should consult airlines concerning this strategic decision. A combination of an academic literature review and qualitative interviews with company representatives was chosen for the research approach. The practical examples revealed that substitution of short-haul flights by other transport means, particularly high-speed trains, can be recommended. Not only sustainability potentials arise from such a cooperation, but also economic ones. However, the reports also highlighted difficulties in implementation and a variety of requirements. The outlook on the mobility of the future suggests the relevance of an intermodal strategy that focuses on building an open transportation eco-system rather than integrating single providers.
Keywords: Intermodal transport; Air and Rail; Aviation; Sustainability; Swiss Air; Lufthansa; KLM
Thesis title: Mobilita budoucnosti: Měly by letecké společnosti spolupracovat s železničními společnostmi? Případové studie a perspektivy společnosti
Author: Malzfeldt, Linus
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ryška, Tomáš
Opponents: Sieber, Patrik
Thesis language: English
Abstract:
Mobilita budoucnosti by měla poskytovat nejen nejlepší možnou zkušenost se zákazníky, ale měla by být také udržitelná. Průmysl, který po celá desetiletí znal pouze směr růstu, letecký sektor, v současnosti zažívá svoji nejtěžší krizi. Společenské přijetí letů na krátké vzdálenosti se již dříve snížilo. Tato krize proto může být ideální šancí pro společnosti v tomto odvětví vyvinout se v obecného poskytovatele mobility, který sjednotí dříve popsané cíle do jednoho řešení. Tato diplomová práce zkoumá, zda to intermodální železniční a letecký model dokáže a zda lze oba dopravní prostředky kombinovat efektivněji. Výsledek by měl toto strategické rozhodnutí konzultovat s leteckými společnostmi. Pro výzkumný přístup byla zvolena kombinace přehledu akademické literatury a kvalitativních rozhovorů se zástupci společnosti. Praktické příklady ukázaly, že lze doporučit náhradu letů na krátké vzdálenosti jinými dopravními prostředky, zejména vysokorychlostními vlaky. Z takové spolupráce vyplývá nejen potenciál udržitelnosti, ale také ekonomický. Zprávy však také zdůraznily potíže s prováděním a řadu požadavků. Výhled na mobilitu budoucnosti naznačuje relevanci intermodální strategie, která se zaměřuje spíše na budování otevřeného dopravního ekosystému než na integraci jednotlivých poskytovatelů.
Keywords: Intermodální doprava ; Letectví; Swiss Air; Lufthansa; KLM

Information about study

Study programme: International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 11. 2020
Date of submission: 25. 8. 2021
Date of defense: 30. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75338/podrobnosti

Files for download

    Last update: