Strategic analysis of the company VAN GILLERN s.r.o

Thesis title: Strategická analýza společnosti VAN GILLERN s.r.o
Author: Hahn, Marco
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mikan, Pavel
Opponents: Machek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je formulovat strategická doporučení pro společnost VAN GILLERN s.r.o. a zhodnotit její situaci na trhu, pomocí metod, nástrojů a postupů strategické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé metody a nástroje, které jsou v praktické části uplatněny na vybraný podnik. Strategická analýza obsahuje představení podniku, analýzu okolí podniku prostřednictvím metody PESTEL a Porterovým modelem pěti sil, analýzu vnitřních zdrojů a schopností, která je tvořena pomocí VRIO analýzy, hodnototvorného řetězce, analýzy portfolia a finanční analýzy. Na konec je provedena syntéza pomocí SWOT analýzy, na jejímž základě jsou v závěru práce vytvořeny strategická doporučení pro vybranou společnost.
Keywords: Strategická analýza; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil; SWOT analýza; VAN GILLERN s.r.o.
Thesis title: Strategic analysis of the company VAN GILLERN s.r.o
Author: Hahn, Marco
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mikan, Pavel
Opponents: Machek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to formulate strategic recommendations for the company VAN GILLERN s.r.o. and assess its market situation, through methods, tools, and procedures of strategic analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains various methods and tools that are later applied in the practical part. Strategic analysis includes the presentation of the company, analysis of the company's environment through PESTEL methods and Porter's model of five forces, analysis of internal resources and capabilities, which is formed using the VRIO analysis, value chain, portfolio analysis and financial analysis. In the end of this thesis a synthesis is performed by using the SWOT analysis, based on which strategic recommendations are made for the selected company.
Keywords: SWOT analysis; VAN GILLERN s.r.o.; Porter´s five forces analysis; PESTLE analysis; Strategic analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 7. 2021
Date of submission: 21. 9. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77404/podrobnosti

Files for download

    Last update: