The impact of working from home on employee functionality and well-being

Thesis title: Strategická analýza firmy Notino s. r. o
Author: Kaufmannová, Miriam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Šilerová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jak by organizace mohla, prostřednictvím vzdělávání a rozvoje, napomoci k snazšímu zvládání změn v důsledku nestandartní pandemické situace. Cílem práce bylo zjištění spokojenosti a psychické pohody jednoho z týmů ve společnosti X v období dlouhodobé práce z domova za doby pandemie SARS-CoV-2. Teoretická část je věnována pojmům a vysvětlení souvislostí v oblasti práce z domova, vzdělávání na dálku a potenciálním problémům v oblasti psychického zdraví. Praktická část byla poté rozdělena do dvou výzkumů. První výzkum spočíval v polostruktruvaném hloubkovém rozhovoru s manažerem týmu, který pracoval po celou dobu covidové krize z domova. Na základě zjištěných informací od manažera byl zpracován druhý výzkum, který spočíval v dotazníku na podřízené manažera. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků výzkumu v závislosti na teoretickou část.
Keywords: Práce z domova; vzdělávání na dálku; organizační změna; well-being
Thesis title: The impact of working from home on employee functionality and well-being
Author: Kaufmannová, Miriam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Šilerová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on how an organisation could, through training and development, help to manage change more easily as a result of a non-standard pandemic situation. The aim of the thesis was to determine the satisfaction and psychological well-being of one of the teams at Company X during a period of long-term working from home during the SARS-CoV-2 pandemic. The theoretical part is devoted to the concepts and explanation of the context of teleworking, distance learning and potential mental health problems. The practical part was then divided into two researches. The first research consisted of a semi-structured in-depth interview with a team manager who worked from home throughout the covid crisis. Based on the information gathered from the manager, the second research consisted of a questionnaire to the manager's subordinates. The conclusion of the thesis is devoted to the summary of the research results according to the theoretical part.
Keywords: Home office; distance learning; organisational change; well-being

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2021
Date of submission: 21. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76470/podrobnosti

Files for download

    Last update: