Methods of motivation of customer care employees in a bank

Thesis title: Metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory banky
Author: Michalíček, Peter
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmať metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory vybranej firmy a zistiť ich spokojnosť s nimi. Bakalárska práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti najprv vymedzím základný pojem a to motivácia. Popíšem ako vzniká, teórie motivácie ako aj metódy jej používania. Informácie budem čerpať z odbornej literatúry a ďalších vedeckých zdrojov ktoré sa zaoberajú touto tematikou. V praktickej časti najprv predstavím mnou vybranú spoločnosť a následne popíšem metódy motivácie ktoré daná spoločnosť vsúčasnosti používa. Podkladom pre spracovanie praktickej časti budú aj informácie vyplývajúce z vlastného dotazníkového prieskumu. Na záver zhodnotím výsledky dotazníku a taktiež v prípade potreby doplním svoje návrhy na zlepšenie súčasného systému motivácie danej spoločnosti.
Keywords: motivácia; benefity; spokojnosť zamestnancov; zákaznícke centrum
Thesis title: Metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory banky
Author: Michalíček, Peter
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmať metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory vybranej firmy a zistiť ich spokojnosť s nimi. Bakalárska práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti najprv vymedzím základný pojem a to motivácia. Popíšem ako vzniká, teórie motivácie ako aj metódy jej používania. Informácie budem čerpať z odbornej literatúry a ďalších vedeckých zdrojov ktoré sa zaoberajú touto tematikou. V praktickej časti najprv predstavím mnou vybranú spoločnosť a následne popíšem metódy motivácie ktoré daná spoločnosť vsúčasnosti používa. Podkladom pre spracovanie praktickej časti budú aj informácie vyplývajúce z vlastného dotazníkového prieskumu. Na záver zhodnotím výsledky dotazníku a taktiež v prípade potreby doplním svoje návrhy na zlepšenie súčasného systému motivácie danej spoločnosti.
Keywords: benefity; spokojnosť zamestnancov; motivácia; zákaznícke centrum
Thesis title: Methods of motivation of customer care employees in a bank
Author: Michalíček, Peter
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to examine the methods of motivating employees in customer support of a selected company and to find out their satisfaction with them. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, I first define the basic concept of motivation. I will describe how its created, theories of motivation as well as methods of its use. I will derive information from professional literature and other scientific sources that deal with this topic. In the practical part, I will first introduce my chosen company and then describe the methods of motivation that the company currently uses. The basis for the elaboration of the practical part will also be the information resulting from my own questionnaire survey. Finally, I will evaluate the results of the questionnaire and, if necessary, include my suggestions for improving the current system of motivation of the company.
Keywords: benefits; employee satisfaction; customer service; motivation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2020
Date of submission: 22. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74306/podrobnosti

Files for download

    Last update: