Traditions and the current State of Bilateral Relations between the Czech Republic and the Slovak Republic

Thesis title: Tradície a súčasnosť bilaterálnych vzťahov Českej a Slovenskej republiky
Author: Popovcová, Diana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Veselý, Zdeněk
Opponents: Tóth, Andrej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa venuje historickému kontextu spoločných vzťahov, ich vzniku a vývoju pred vytvorením Československa, ďalej ich novému rozmeru počas rôznych foriem spoločného štátu a následnej premene na vzťahy dvoch národov žijúcich v samostatných zvrchovaných republikách. Kvalita vzájomných česko-slovenských bilaterálnych vzťahov je hodnotená až po súčasnosť. Dôležité je nielen porovnanie intenzity, ale aj aktivity v rámci spoločných vzťahov Česka a Slovenska navzájom a tiež ich angažovanosť v medzinárodných štruktúrach. Významným medzníkom v týchto vzájomných vzťahoch je rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jeho dopad na vzťahy Čechov a Slovákov a stabilitu v strednej Európe. V tomto kontexte je nazerané na politický vývoj v Európe cez perspektívu možností vplyvu dvoch malých štátov na medzinárodnú scénu.
Keywords: Slovenská republika; Česká republika; bilaterálne vzťahy; zahraničná politika; Československá republika; Česká a Slovenská Federatívna Republika; česko-slovenské vzťahy
Thesis title: Tradície a súčasnosť bilaterálnych vzťahov Českej a Slovenskej republiky
Author: Popovcová, Diana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Veselý, Zdeněk
Opponents: Tóth, Andrej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje historickému kontextu společných vztahů, jejich vzniku a vývoji před vytvořením Československa, dále jejich novému rozměru během různých forem společného státu a následné přeměně na vztahy dvou národů žijících v samostatných svrchovaných republikách. Kvalita vzájemných česko-slovenských bilaterálních vztahů je hodnocena až po současnost. Důležité je nejen srovnání intenzity, ale také aktivity v rámci společných vztahů Česka a Slovenska navzájem a také jejich angažovanost v mezinárodních strukturách. Významným mezníkem v těchto vzájemných vztazích je rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky a jeho dopad na vztahy Čechů a Slováků a stabilitu ve střední Evropě. V tomto kontextu je nahlíženo na politický vývoj v Evropě přes perspektivu možností vlivu dvou malých států na mezinárodní scénu.
Keywords: Slovenská republika; Česká republika; zahraniční politika; Česká a Slovenská Federativní Republika; česko-slovenské vztahy; bilaterální vztahy; Československá republika
Thesis title: Traditions and the current State of Bilateral Relations between the Czech Republic and the Slovak Republic
Author: Popovcová, Diana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Veselý, Zdeněk
Opponents: Tóth, Andrej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This diploma thesis deals with the historical context of Czech-Slovak relations, their origin and development before Czechoslovakia, their new dimension of the relations during various forms of the common state and subsequent transformation into relations between two nations living in independent sovereign republics. The quality of mutual Czech-Slovak bilateral relations has been evaluated till the present. It is important not only to compare the intensity, but also the activities within the relations of the Czech Republic and Slovakia, as well as their involvement in international structures. An important milestone in these mutual relations is the dissolution of the Czech and Slovak Federative Republic and its impact on the Czech-Slovak relations and stability in Central Europe. In this context, political development in Europe is viewed through the prospect of the possibility of two small states influencing the international scene.
Keywords: Czech Republic; Czech and Slovak Federative Republic; International relations; Slovak Republic; Czechoslovak Republic; Czech-Slovak relations; Bilateral relations

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 9. 2020
Date of submission: 4. 12. 2021
Date of defense: 13. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73981/podrobnosti

Files for download

    Last update: