Impact of financial integration of converging EU countries on macroeconomic imbalances

Thesis title: Vliv finanční integrace konvergujících zemí EU na makroekonomické nerovnováhy
Author: Novák, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaobírá analýzou makroekonomických nerovnováh na pozadí probíhajícího procesu finanční integrace v konvergujících státech Evropské unie. Hlavním cílem práce je tudíž analyzovat vliv stále se prohlubující finanční integrace nových konvergujících členských států EU na makroekonomické nerovnováhy, zejména pak v oblasti úspor a investic. Značná část této práce se rovněž zaměřuje na vývoj běžných a finančních účtů sledovaných zemí. První část je věnována teoretickému základu k problematice finanční integrace a makroekonomických nerovnováh se zaměřením na vybrané země střední a východní Evropy. V rámci první kapitoly jsou rovněž představeny klíčové ukazatele makroekonomických nerovnováh, z nichž pak vychází druhá kapitola této práce. Analytická část práce je věnována podrobné analýze vybraných nerovnováh v souvislosti s procesem finanční integrace.
Keywords: finanční integrace; konvergence; platební bilance; EU; makroekonomické nerovnováhy
Thesis title: Impact of financial integration of converging EU countries on macroeconomic imbalances
Author: Novák, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis analyzes the impact of the process of financial integration on macroeconomic imbalances in selected converging countries of the European Union. The main goal of this work is to analyze the impact of the ever-deepening financial integration of the new converging EU Member States on macroeconomic imbalances, especially in the area of savings and investment. Much of this work also focuses on the development of current and financial accounts of the monitored countries. The first part provides a theoretical basis for the topic of financial integration and macroeconomic imbalances, focusing on selected countries of Central and Eastern Europe. The first chapter also presents key indicators of macroeconomic imbalances, on which the second chapter of this work is based. The analytical part of the work contains a detailed analysis of selected imbalances in connection with the process of financial integration.
Keywords: EU; macroeconomic imbalances; financial integration; convergence; balance of payments

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 10. 2020
Date of submission: 7. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74700/podrobnosti

Files for download

    Last update: