The dynamics of the relationship between China and Southeast Asia after the launch of OBOR initiative - case study of Cambodia

Thesis title: Dynamika vzťahu Číny a juhovýchodnej Ázie po spustení iniciatívy OBOR – prípadová štúdia Kambodža
Author: Nižníková, Soňa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Barkhatov, Dmitriy
Thesis language: Slovensky
Abstract:
V 50. rokoch 20. storočia sa Kambodža stala prvou nekomunistickou krajinou, ktorá získala finančnú pomoc od Čínskej ľudovej republiky vo výške 22,4 milióna USD. Odvtedy sa toto číslo zvýšilo mnohonásobne. V dôsledku týchto obrovských investícií si Kambodža vytvorila ekonomickú závislosť na ČĽR, vďaka ktorej mohla modernizovať a zabezpečovať základne potreby pre svojich obyvateľov. Ako formu vďaky sa Kambodža rozhodla pomôcť, či zastať ČĽR v rôznych sporoch kvôli čomu získala kritiku a prezývku klient zo západu. Na základe týchto faktov som sa rozhodla vytvoriť analýzu vzťahu medzi ČĽR a Kambodžou počas štvrtej a piatej generácie čínskych vodcov, ktorá by pomohla práci zodpovedať výskumnú otázku, či je Kambodža skutočne klientskym štátom Číny. Práca opisuje vzťah medzi krajinami v troch rôznych dimenziách, čo napomáha orientovaní sa v zmenách pred a po spustení OBOR iniciatívy.
Keywords: Čínska ľudová republika; ČĽR; generácie čínskeho vedenia; Kambodža; klientelizmus; teória patrón-klient
Thesis title: Dynamika vzťahu Číny a juhovýchodnej Ázie po spustení iniciatívy OBOR – prípadová štúdia Kambodža
Author: Nižníková, Soňa
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Barkhatov, Dmitriy
Thesis language: Slovensky
Abstract:
V 50. letech 20. století se Kambodža stala první nekomunistickou zemí, která získala finanční pomoc od Čínské lidové republiky ve výši 22,4 milionu USD. Odvetdy se toto číslo zvýšilo mnohonásobně. V důsledku těchto obrovských investic si Kambodža vytvořila ekonomickou závislost na Číně, díky které mohla modernizovat a zabezpečovat základní potřeby pro své obyvatele. Jako formu vděku se Kambodža rozhodla pomoci ČLR v různých sporech kvůli čemuž získala kritiku a přezdívku klient ze západu. Na základě těchto skutečností jsem se rozhodla vytvořit analýzu vztahu mezi ČLR a Kambodžou během čtvrté a páté generace čínských vůdců, která by této práci pomohla odpovědět na výzkumnou otázku, zda je Kambodža skutečně klientským státem Číny. Práce popisuje vztah mezi zeměmi ve třech různých dimenzích, což napomáhá orientování se ve změnách před a po spuštění OBOR iniciativy.
Keywords: klientelismus; teorie patron-klient; generace čínského vedení; Čínská lidová republika; ČLR; Kambodža
Thesis title: The dynamics of the relationship between China and Southeast Asia after the launch of OBOR initiative - case study of Cambodia
Author: Nižníková, Soňa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Barkhatov, Dmitriy
Thesis language: Slovensky
Abstract:
In the 1950s, Cambodia became the first non-communist country to receive $ 22.4 million in financial assistance from the People's Republic of China. Since then, this number has multiplied. As a result of these huge investments, Cambodia has become economically dependent on PRC, which enabled it to modernize and provide for the basic needs of its citizens. As a form of gratitude, Cambodia has decided to help defend the PRC in various disputes, which has given it criticism and a nickname client from the West. Based on these facts I decided to create an analysis of the relationship between the PRC and Cambodia during the fourth and fifth generations of Chinese leaders which would help the paper to answer the research question of whether Cambodia is really a client state of China. The paper describes the relationship between the countries in three different dimensions, which helps to navigate throught the changes before and after the launch of the OBOR initiative.
Keywords: Cambodia; Generations of Chinese leadershi; Patron-client theory; People's Republic of China; PRC; clientelism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2021
Date of submission: 8. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76269/podrobnosti

Files for download

    Last update: