Financial impacts of government measures in response to the covid-19 pandemic on the fitness industry in the Czech Republic in the years 2020 to 2021

Thesis title: Finanční dopady vládních opatření v reakci na pandemii covid-19 na fitness průmysl v ČR v letech 2020 až 2021
Author: Salášek, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Loužek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dopady protiepidimických opatřeních na sektor fitness průmyslu v ČR. z pohledu provozovatelů těchto center. .V teoretické části je popsán pojem fitness a jak je fitness průmysl v ČR vnímán a rozšířen. Také je popsána situace pandemie v ČR a vládní opatření ovlivňující fungovaní fitness center. Praktické část prostřednictvím dotazníku analyzuje, jak fitness centra zvládala pandemii a vládou nařízené plošné uzavření provozoven. Zjištěním práce je ztráta příjmů fitness center, a to z velké části v rozmezí 300 tis. až 5 mil., nízké kompenzace, které v 86% případů nekryjí ani 50% nákladů a také nižší návštěvností po znovuotevření z důvodu hygienických opatření a zlenivění populace. To vše dohnalo 70% dotazovaných fitness center k existenční krizi.
Keywords: fitness centrum; fitness průmysl; národní hospodářství
Thesis title: Financial impacts of government measures in response to the covid-19 pandemic on the fitness industry in the Czech Republic in the years 2020 to 2021
Author: Salášek, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Loužek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the fitness industry sector in the Czech Republic. In this work I point out the impacts against epidemiological measures on fitness centers and how society, here specifically the owners of the fitness center, perceive them and how they deal with them. In the theoretical part of the work we focus mainly on the description of the term Fitness and how the fitness industry in the Czech Republic is perceived and expanded. I also describe the situation of the pandemic in the Czech Republic and how much it affected the functioning of the fitness center. In the practical part, I use a questionnaire to try to find out how fitness centers manage the pandemic and the resulting general closure of establishments. The finding of work is the loss of income of fitness centers, largely in the range of 300 thousand. up to 5 mil., low compensation, which in 86% of cases do not cover even 50% of costs and also lower attendance after reopening due to hygienic measures and population loosening. All this drove 70% of the interviewed fitness centers into an existential crisis.
Keywords: fitness center; fitness industry; national economy

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 3. 2021
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76608/podrobnosti

Files for download

    Last update: