Transboundary Waters as an Opportunity for Cooperation: a Case Study of Impact of the Indus River on Indo-Pakistani relations

Thesis title: Přeshraniční vodní toky jako příležitost pro spolupráci: případová studie vlivu řeky Indus na indicko-pákistánské vztahy
Author: Krausová, Kamila
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Machoň, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi přeshraničními vodními toky a spoluprací a ukazuje, že nutnost sdílení vody častěji vede ke spolupráci než ke konfliktu, a to i mezi znepřátelenými státy. Prostor je věnován příčinám spolupráce, jejím znakům, výhodám a výzvám, které přináší. Teoretická východiska práce jsou využita při analýze indicko-pákistánských vztahů, které jsou zkoumány s ohledem na sdílené povodí Indus. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má povodí Indu na indicko-pákistánské vztahy a zda zemím umožňuje spolupracovat. Dalším cílem je analyzovat smlouvu o vodách Indu, identifikovat její silné a slabé stránky a také porozumět příležitostem a hrozbám, které se ke smlouvě vztahují. K naplnění cílů byla využita SWOT analýza, která umožňuje komplexně zhodnotit smlouvu o vodách Indu a poskytuje objektivní pohled o tom, zda je funkčním nástrojem spolupráce nebo nikoliv. SWOT analýza pracuje s institucionálními, socioekonomickými, politicko-bezpečnostními, geografickými a environmentálními faktory. Výsledky SWOT analýzy odhalují řadu silných stránek a příležitostí zejména v rámci institucionálních a politicko-bezpečnostních faktorů, které by státy mohly do budoucna využít pro rozšíření a prohloubení spolupráce a pro zajištění stability v regionu. Jsou ale identifikovány také slabé stránky a hrozby, které oslabují a ohrožují spolupráci, a měly by být eliminovány, aby bylo možné označit smlouvu za plně funkční nástroj spolupráce. Jedná se především o zahrnutí dopadů klimatických změn do smlouvy a snížení nedůvěry a politického napětí mezi zeměmi.
Keywords: spolupráce; Pákistán; Indie; povodí řeky Indus; smlouva o vodách Indu; SWOT analýza; přeshraniční vodní toky
Thesis title: Transboundary Waters as an Opportunity for Cooperation: a Case Study of Impact of the Indus River on Indo-Pakistani relations
Author: Krausová, Kamila
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Machoň, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis deals with the relation between transboundary waters and cooperation and shows that the necessity for water sharing more often leads to cooperation than to conflict, even between hostile states. It discusses the causes of cooperation, its attributes, benefits and challenges that it brings. The theoretical framework of the thesis is used for the analysis of Indo-Pakistani relations, which are examined with regard to the Indus river basin. The aim of the thesis is to find out how Indus river basin influences Indo-Pakistani relations and whether it facilitates cooperation between countries. The other aim is to analyze the Indus waters treaty, identify its strengths and weaknesses and also understand the opportunities and threats. SWOT analysis was used to fulfill the aims. It enables to comprehensively evaluate the Indus waters treaty and provides an objective perspective on its functionality. SWOT analysis works with institutional, socioeconomic, politico-security, geographical and environmental factors. The results of SWOT analysis reveal a number of strengths and opportunities, especially within institutional and politico-security factors that states could use in the future to extend and deepen cooperation and to ensure stability in the region. However, weaknesses and threats that weaken and jeopardize cooperation are also identified. The treaty could be described as fully functional instrument for cooperation only if these weaknesses and threats will be eliminated. Especially impacts of climate change must be taken into account and states also should work on reduction of the mistrust and political tensions.
Keywords: transboundary waters; cooperation; Indus waters treaty; Pakistan; India; Indus river basin; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2021
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76001/podrobnosti

Files for download

    Last update: