The emotion of ressentiment in Donald Trump's foreign policy towards the EU

Thesis title: Emócia resentimentu v zahraničnej politike Donalda Trumpa voči EÚ
Author: Pall, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Zemanová, Michaela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto práca sa venuje emócií resentimentu v zahraničnej politike Donalda Trumpa voči EÚ počas jeho pôsobenia v úrade Bieleho domu. Hlavným cieľom práce je demonštrovať prostredníctvom emočnej diskurzívnej analýzy doplnenej o vizuálnu analýzu, že emócie v podobe resentimentu patria medzi dôvody zhoršenia bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a USA. Za týmto účelom sa práca venuje vývoju štúdia emócií v rámci medzinárodných vzťahov, konštruktivistickému teoretickému smeru a resentimentu spolu s jeho audiovizuálnymi a textovými indikátormi za účelom poskytnutia teoretického východiska pre diplomovú prácu. Následne sa práca zameriava na analýzu vybraných textov a audiovizuálnych materiálov predstaviteľov USA a EÚ, týkajúcich sa obchodných a bezpečnostných vzťahov. Súčasťou analýzy sú udalosti ako summity NATO, odstúpenie od Parížskej dohody, obchodná vojna v podobe ciel, konflikt medzi Airbusom a Boeningom, či diplomacia spojená s týmito vzťahmi za účelom odhalenia resentimentu a jeho dôsledkov pre bilaterálne vzťahy medzi EÚ a USA a ich budúci vývoj.
Keywords: EÚ; Resentiment; USA; Emócie; Trump
Thesis title: The emotion of ressentiment in Donald Trump's foreign policy towards the EU
Author: Pall, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Zemanová, Michaela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This thesis explores the emotions of resentiment in Donald Trump's foreign policy towards the EU during his time in the White House. The main aim of the thesis is to demonstrate, through an emotional discourse analysis complemented by a visual analysis, that emotions in the form of resentiment are among the reasons for the deterioration of bilateral relations between the EU and the US. To this end, the thesis discusses the development of the study of emotions within international relations, the constructivist theoretical strand and resentiment along with its audio-visual and textual indicators in order to provide a theoretical background for the thesis. Subsequently, the thesis focuses on the analysis of selected texts and audio-visual materials of US and EU officials concerning trade and security relations. The analysis includes events such as the NATO summits, the withdrawal from the Paris Agreement, the trade war in the form of tariffs, the conflict between Airbus and Boening, and the diplomacy associated with these relations in order to reveal the resentiment and its implications for EU-US bilateral relations and their future development.
Keywords: Ressentiment; USA; EU; Emotions; Trump
Thesis title: Emócia resentimentu v zahraničnej politike Donalda Trumpa voči EÚ
Author: Pall, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Zemanová, Michaela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato práce zkoumá emoce resentimentu v zahraniční politice Donalda Trumpa vůči EU během jeho působení v Bílém domě. Hlavním cílem práce je prokázat prostřednictvím emoční diskurzivní analýzy doplněnou o vizuální analýzu, že emoce v podobě resentimentu jsou jednou z příčin zhoršení bilaterálních vztahů mezi EU a USA. Za tímto účelem se práce zabývá vývojem studia emocí v rámci mezinárodních vztahů, konstruktivistickým teoretickým směrem a resentimentem spolu s jeho audiovizuálními a textovými indikátory, aby poskytla teoretické zázemí pro tuto práci. Následně se práce zaměřuje na analýzu vybraných textů a vizuálních materiálů představitelů USA a EU týkajících se obchodních a bezpečnostních vztahů. Analýza zahrnuje události, jako jsou summity NATO, odstoupení od Pařížské dohody, obchodní válku v podobě cel, konflikt mezi Airbusem a Boeningem a diplomacii spojenou s těmito vztahy, s cílem odhalit resentiment a jeho důsledky pro bilaterální vztahy mezi EU a USA a jejich budoucí vývoj.
Keywords: USA; EÚ; Emoce; Resentiment; Trump

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 1. 2021
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75913/podrobnosti

Files for download

    Last update: