Energy Security of the EU and Relationship with Russia

Thesis title: Energetická bezpečnosť EÚ a vzťahy s Ruskom
Author: Gáborová, Dominika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Energetická bezpečnosť EÚ je v posledných rokoch často diskutovanou témou, najmä z pohľadu importnej závislosti a bezpečnosti dodávok. Zdôrazňovaná je príliš vysoká závislosť EÚ na dodávkach zdrojov energie z Ruska, avšak tento vzťah je skôr charakteristický vzájomnou závislosťou. Zámerom práce je zhodnotiť trend vo vývoji energetickej bezpečnosti EÚ a preskúmať vzájomný vzťah EÚ a Ruska. Táto diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá konceptom energetickej bezpečnosti, teóriou závislosti a interdependencie a metrikami hodnotenia energetickej bezpečnosti. Praktický výskum je zameraný na zhodnotenie energetickej bezpečnosti EÚ na základe vybraných indexov. Zobrazený je aj vývoj importnej závislosti EÚ na dodávkach energetických surovín z Ruska, podrobne sú zhodnotené dodávky zemného plynu. Z analýzy vývoja a súčasnej situácie vyplýva, že medzi EÚ a Ruskom je vzájomná závislosť a tento vzťah sa bude s veľkou pravdepodobnosťou rozvíjať aj naďalej. Zvolená metodológia zahŕňa literárnu rešerš aktuálnych publikácií na danú tému, vlastný výskum v podobe výpočtu indexov zameraných na diverzitu energetických zdrojov, diverzifikáciu dodávateľov a rizikovosť pôvodu zdrojov a analýzu vývoja vzájomných obchodov, ale aj alternatívnych možností pre oba subjekty.
Keywords: interdependencia; importná závislosť; energetická bezpečnosť
Thesis title: Energetická bezpečnosť EÚ a vztahy s Ruskom
Author: Gáborová, Dominika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Energetická bezpečnost EU je v posledních letech často diskutovaným tématem, hlavně z pohledu importní závislosti a bezpečnosti dodávek. Zdůrazňovaná je příliš vysoká závislost EU na dodávkách zdrojů energie z Ruska, ale tento vztah je spíš charakteristický vzájemnou závislostí. Záměrem práce je zhodnotit trend ve vývoji energetické bezpečnosti EU a přezkoumat vzájemný vztah EU a Ruska. Táto diplomová práce se v teoretické části se zaobírá konceptem energetické bezpečnosti, teorií závislosti a interdependence a metrikami hodnocení energetické bezpečnosti. Praktický výzkum je zaměřen na zhodnocení energetické bezpečnosti EU, na základě vybraných indexu. Zobrazený je i vývoj importní závislosti EU na dodávkách energetických surovin z Ruska, podrobně jsou zhodnoceny dodávky zemního plynu. Z analýz vývoje a současné situace vyplývá, že mezi EU a Ruskem je vzájemná závislost a tento vztah se bude s velkou pravděpodobností rozvíjet i nadále. Zvolená metodologie zahrnuje literární rešerši aktuálních publikací na daný téma, vlastní výzkum v podobě výpočtu indexu zaměřených na diverzitu energetických zdrojů, diverzifikaci dodavatelů a rizikovost původů zdrojů a analýzu vývoje vzájemných obchodu, ale i alternativních možností pro oba subjekty.
Keywords: interdependence; energetická bezpečnost; importní závislost
Thesis title: Energy Security of the EU and Relationship with Russia
Author: Gáborová, Dominika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The question of energy security of the EU is frequently discussed in recent years, especially the import dependence and supply safety. Dependence on Russian supplies is emphasized as too high, but this relationship is interdependent. This master thesis is aimed to evaluate trends in the EU energy security and to examine mutual relationship between EU and Russia. In theoretical part of this master thesis, we can find description of energy security concept, theory of dependence and interdependence and metrics of evaluating energy security. Research in the second part is aimed to evaluate energy security of the EU, based on selected indices. Development of import dependency on Russian supplies is also displayed, especially Russian gas supplies. Based on analysis of current situation we can say that there is strong interdependency between EU and Russia and this relationship is most likely to be developed in the future. Methodology of the thesis is based on literature review of current publications on this topic and research based on calculation of indices which demonstrate energy resources diversity, diversification of suppliers and risk factor of supplies origin. Analysis of development of mutual trade and alternative options for both subjects are used as well.
Keywords: energy security; interdependency; import dependency

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 1. 2021
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75899/podrobnosti

Files for download

    Last update: