Trade relations between ASEAN and China

Thesis title: Obchodní vztahy mezi ASEAN a Čínou
Author: Bartošíková, Monika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Mazánková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na obchodní vztahy mezi sdružením ASEAN a Čínou. Jejím cílem je zhodnotit obchodní vztahy mezi sdružením a Čínou a jejich vývoj mezi lety 2010 a 2020 se zaměřením na obchod s elektronickými produkty a komponenty, jelikož na základě podrobné rešerše dat plyne, že elektronické produkty jsou klíčové pro vzájemný rozvoj a obchod obou ekonomik. Tato práce tedy zodpovídá na dvě výzkumné otázky. První je, jak se vyvíjel celkový obchod s elektronickým zbožím mezi ASEAN a Čínou. Druhá je, jaká země společenství ASEAN nejvíce obchodovala s Čínou na trhu s elektronickým zbožím a jak tato spolupráce vypadala. První kapitola se věnuje současnému stavu obchodních vztahů mezi sdružením ASEAN a Čínou na základě analýzy jejich obchodu, přičemž identifikuje, že převažuje obchod s elektronickými produkty a komponenty. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou elektronického průmyslu v obou ekonomikách, následně analyzuje obchod elektronických produktů a komponentů mezi ekonomikami v letech 2010 až 2020, v níž identifikuje členskou zemi sdružení, která s daným zbožím s Čínou nejvíce obchoduje. Třetí kapitola na základě předchozího zjištění detailněji rozebírá obchodní vztahy mezi Vietnamem a Čínou, charakteristiku vietnamského elektronického průmyslu a v závěru analyzuje obchod s elektronickým zbožím mezi Vietnamem a Čínou, včetně vývoje jejich spolupráce v této oblasti.
Keywords: Čína; obchodní vztahy; ASEAN; elektronický průmysl; elektronické produkty a komponenty; Vietnam
Thesis title: Trade relations between ASEAN and China
Author: Bartošíková, Monika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hnát, Pavel
Opponents: Mazánková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on trade relations between ASEAN and China. Its aim is to assess the association's trade relations with China and their development between 2010 and 2020, focusing on trade in electronic products and components, as a detailed data search shows that electronic products are key to the mutual development and trade of both economies. This work, therefore, answers two research questions. The first is how the overall trade in electronic goods between ASEAN and China has developed. The second is which ASEAN country traded the most with China in the electronic goods market and what this cooperation looked like. The first chapter deals with the current state of trade relations between ASEAN and China on the basis of an analysis of their trade, identifying that trade in electronic products and components predominates. The second chapter deals with the characteristics of the electronics industry in both economies, then analyzes the trade in electronic products and components between economies in 2010-2020, in which it identifies the member country of the association that trades the most goods with China. Based on the previous findings, the third chapter analyzes the trade relations between Vietnam and China, the characteristics of the Vietnamese electronics industry and finally it analyzes the trade in electronic goods between Vietnam and China, including the development of their cooperation in this area.
Keywords: ASEAN; China; electronic products and components; Vietnam; Trade relations; electronics industry

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 4. 2020
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73227/podrobnosti

Files for download

    Last update: