Specifics and trends in the development of Chinese luxury consumption

Thesis title: Specifika a trendy ve vývoji čínské spotřeby luxusních statků
Author: Hopp, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá luxusní čínskou spotřebou a jejími trendy doma a v zahraničí. Cílem je identifikování hlavních faktorů vedoucích k vyšší čínské spotřebě luxusních statků, dále vymezení dopadů spotřeby luxusního zboží na postavení čínského spotřebitele ve společnosti, s důrazem na aktuální trendy a situaci (tj. ve 21. století). Diplomová práce je zpracována metodou analýzy dostupných statistik a publikací na dané téma a je rozdělena na tři části. První část je věnována základním pojmům spojených s luxusem, klasifikaci luxusních statků a shrnutí motivů k jejich spotřebě. Druhá část se zaměřuje na čínského spotřebitele a jeho luxusní spotřebu především ve spojitosti se sociokulturními vlivy. Je zde zahrnuta rovněž podkapitola zabývající se paděláním luxusních značek v Číně. Poslední část je věnována charakteristice čínského nákupního turismu a vysvětlení, proč je nákupní turismus pro čínské spotřebitele natolik významný. Součástí kapitoly je také souhrn doporučení k přilákání čínských turistů do země a čínský nákupní turismus v ČR.
Keywords: Čína; Luxusní spotřeba; Nákupní turismus; Čínský nákupní turismus; Spotřeba tváří; Čínská luxusní spotřeba
Thesis title: Specifics and trends in the development of Chinese luxury consumption
Author: Hopp, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on luxury Chinese consumption and its trends at home and abroad. The aim is to identify the main factors leading to a higher Chinese luxury goods consumption to define the impact of luxury goods consumption on the social status of Chinese consumers in society, with emphasis on current trends and situations (i. e. in the 21st century). The diploma thesis is processed by the method of analysis of available statistics and publications on a given topic and is divided into three parts. The goal of the first part is to introduce the basic terms associated with luxury consumption, the classification of luxury goods, and a summary of luxury consumption motives. The goal of the second part is to focus on the Chinese consumer and his luxury consumption, mainly in connection with socio-cultural effects. It also includes a subchapter discussing counterfeiting luxury brands in China. The last part is devoted to the characteristics of Chinese shopping tourism especially why shopping tourism is so important for Chinese consumers. It also includes a summary of recommendations of how to attract Chinese tourists overseas and focus on Chinese shopping tourism in the Czech Republic.
Keywords: China; Chinese luxury consumption; Shopping tourism; Face consumption; Luxury consumption; Chinese shopping tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 6. 2021
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66488/podrobnosti

Files for download

    Last update: