Urbanization in India - sustainability of growing cities

Thesis title: Urbanizácia v Indii – udržateľnosť rastúcich miest
Author: Šupolíková, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práca má za úlohu charakterizovať vývojové trendy urbanizácie v Indii od jej nezávislosti v roku 1947 až do súčanosti, popísať prístupy k nej a zhodnotiť jej udržateľnosť. Práca je rozdelená na 4 hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá dvomi vybranými urbanizačnými teóriami a to teóriou štádií vývoja miest a diferenciálnou urbanizáciou. Druhá kapitola mapuje vývoj indickej urbanizácie, zaoberá sa trendami a determinantmi vývoja a predstavuje možný budúci vývoj urbanizácie v Indii. Tretia kapitola je venovaná vládnym prístupom, ktoré hodnotí na základe päťročných plánov a vládnych reforiem a programov. Časť tejto kapitoly sa venuje konkrétnej iniciatíve Smart Cities a nakoniec hodnotí udržateľnosť a popisuje problémy s ňou spojené. Posledná kapitola predstavuje mesto Chennai, predstavuje jeho urbanizačné trendy a hodnotí jeho udržateľnosť.
Keywords: urbanizácia; India; udržateľnosť; teória štádií vývoja miest; diferenciálna urbanizácia; Chennai
Thesis title: Urbanization in India - sustainability of growing cities
Author: Šupolíková, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to characterise the development trends of urbanization in India from its independence in 1947 until present, to describe approaches to it and to evaluate its sustainability. The thesis is divided into 4 main chapters. The first chapter introduces two selected urbanization theories, namely the theory of urban development and differential urbanization. The second chapter maps the development of Indian urbanization, defines the trends and determinants of development and presents the possible future development of urbanization in India. The third chapter is devoted to the government's approach, which is based five-year plans and government reforms and programs. Part of this chapter deals with a specific Smart Cities initiative and finally assesses sustainability and describes the problems associated with it. The last chapter introduces the city of Chennai, presents its urbanization trends and assesses its sustainability.
Keywords: urbanisation; India; sustainability; Stages of Urban Development; Differential Urbanization; Chennai

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 2. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76338/podrobnosti

Files for download

    Last update: