The projection of national interest into the priorities of the Visegrad Group Presidency - a case study of the Slovak Republic

Thesis title: Premietanie národného záujmu do priorít predsedníctva vo Vyšehradskej skupine – prípadová štúdia Slovenskej republiky
Author: Pakošová, Diana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá otázkou výhodnosti členstva Slovenskej republiky (SR) vo Vyšehradskej skupine (V4). Výhodnosť hodnotí na základe miery zhody medzi záujmami SR na národnej úrovni a jej prioritami počas predsedníctva vo V4 v období júl 2018 – jún 2019, resp. miery, do akej sa legitímne národné záujmy SR premietajú do priorít predsedníctva vo V4. Využíva metódu prípadovej štúdie jedného predsedníctva a techniku kvalitatívnej riadenej obsahovej analýzy v kombinácii s procesom legitimácie záujmov. Do úvahy berie i obmedzenia, ktorým SR ako malý štát čelí. Predmetom analýzy je dvojica oficiálnych strategických dokumentov vydaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vymedzujúca záujmy a priority na oboch úrovniach. Z výskumu vyplynuli najvýznamnejšie prioritné oblasti a legitímne národné záujmy, premietajúce sa z národnej na vyšehradskú úroveň, ako aj oblasti, v ktorých spoločný záujem identifikovaný nie je. Práca dochádza k záveru, že vyšehradská spolupráca je v kontexte presadzovania legitímnych národných záujmov pre SR výhodná, no táto výhodnosť z dôvodu relatívne nízkej miery zhody hraničí s nevýhodnosťou.
Keywords: Vyšehradská skupina; V4; národný záujem; legitimita; malý štát; Slovensko/Slovenská republika; predsedníctvo
Thesis title: Premietanie národného záujmu do priorít predsedníctva vo Vyšehradskej skupine – prípadová štúdia Slovenskej republiky
Author: Pakošová, Diana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá otázkou výhodnosti členství Slovenské republiky (SR) ve Visegrádské skupině (V4). Výhodnost hodnotí na základě míry shody mezi zájmy Slovenské republiky na národní úrovni a jejími prioritami během předsednictví ve V4 v období červenec 2018 – červen 2019, resp. míry, do jaké se legitimní národní zájmy SR promítají do priorit předsednictví ve V4. Využívá metodu případové studie jednoho předsednictví a techniku kvalitativní řízené obsahové analýzy v kombinaci s procesem legitimizace zájmů. Zohledňuje také omezení, kterým SR jako malý stát čelí. Předmětem analýzy je dvojice oficiálních strategických dokumentů vydaných Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, které definují zájmy a priority na obou úrovních. Z výzkumu vyplynuly nejvýznamnější prioritní oblasti a legitimní národní zájmy, promítané z národní úrovně na úroveň Visegrádu, jako i oblasti, v nichž společný zájem není identifikován. Práce dochází k závěru, že visegrádská spolupráce je v kontextu prosazování legitimních národních zájmů pro SR výhodná, ale tato výhodnost z důvodu relativně nízké míry shody hraničí s nevýhodností.
Keywords: legitimita; V4; národní zájem; malý stát; Visegrádská čtyřka; předsednictví; Slovensko/Slovenská republika
Thesis title: The projection of national interest into the priorities of the Visegrad Group Presidency - a case study of the Slovak Republic
Author: Pakošová, Diana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the question of the advantageousness of the membership of the Slovak Republic (SR) in the Visegrad Group (V4). It assesses the advantageousness on the basis of the degree of congruence between the interests of the SR at the national level and its priorities during the V4 presidency in the period July 2018 - June 2019, in other words, the extent to which the legitimate national interests of the SR are reflected in the priorities of the V4 presidency. The thesis uses a single presidency case study method and a qualitative directed content analysis technique combined with a process of legitimation of interests. It also takes into account the constraints that the SR faces as a small state. The subject of the analysis is a pair of official strategic documents issued by the Ministry of Foreign and European Affairs of the SR, defining interests and priorities at both levels. The research has revealed the most important priority areas and legitimate national interests, projected from the national to the Visegrad level, as well as areas in which no common interest can be identified. The thesis concludes that in the context of promoting legitimate national interests Visegrad cooperation is advantageous for the SR, but this advantageousness borders on disadvantageousness due to relatively low congruence.
Keywords: Visegrad Group; V4; national interest; legitimacy; small state; Slovakia/Slovak Republic; presidency

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 2. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 13. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76057/podrobnosti

Files for download

    Last update: