Agriculture of Russia after 2010

Thesis title: Poľnohospodárstvo Ruska po roku 2010
Author: Šepeľák, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Poľnohospodárstvo patrí medzi najdôležitejšie odvetvia národného hospodárstva najväčšej krajiny sveta – Ruska. Od vzniku nezávislej Ruskej federácie v roku 1991 dochádza k postupnému zlepšovaniu situácie v tomto sektore aj napriek čeleniu rôznym výzvam. Jednou z týchto výziev bolo aj zavedenie sankcií na dovoz poľnohospodárskej produkcie z Európskej únie, USA a ďalších krajín. Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť vývoj ruského poľnohospodárstva po roku 2010 s akcentom na dopad uvalených sankcií zo strany Ruska a zistiť ako sa Rusko a ruské podniky dokázali s týmto embargom vysporiadať v rámci iniciatív a opatrení vo svojej poľnohospodárskej politike. Sekundárne ciele práce sú nasledovné: zmapovať geografickú, teritoriálnu a komoditnú štruktúru poľnohospodárstva v Rusku, stručne predstaviť historické súvislosti vývoja tohto odvetvia, vysvetliť význam a ciele ekonomických sankcií a zistiť, ktoré podniky hrajú najdôležitejšiu rolu v ruskom poľnohospodárstve.
Keywords: poľnohospodárstvo; Rusko; sankcie; rastlinná výroba; živočíšna výroba
Thesis title: Poľnohospodárstvo Ruska po roku 2010
Author: Šepeľák, Patrik
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Zemědělství patří mezi nejdůležitější odvětví národního hospodářství největší země světa – Ruska. Od vzniku nezávislé Ruské federace v roce 1991 dochází k postupnému zlepšování situace v tomto odvětví i přes čelení různým výzvám. Jednou z těchto výzev bylo i zavedení sankcí na dovoz zemědělské produkce z Evropské unie, USA a dalších zemí. Cílem této diplomové práce je zhodnotit vývoj ruského zemědělství po roce 2010 s akcentem na dopad uvalených sankcí ze strany Ruska a zjistit, jak se Rusko a ruské podniky dokázaly s tímto embargem vypořádat v rámci iniciativ a opatření ve své zemědělské politice. Sekundární cíle práce jsou: zmapovat geografickou, teritoriální a komoditní strukturu zemědělství v Rusku, stručně představit historické souvislosti vývoje tohoto odvětví, vysvětlit význam a cíle ekonomických sankcí a zjistit, které podniky hrají nejdůležitější roli v ruském zemědělství.
Keywords: zemědělství; Rusko; sankce; rostlinná výroba; živočišná výroba
Thesis title: Agriculture of Russia after 2010
Author: Šepeľák, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Agriculture is one of the most important sectors of the national economy of the largest country in the world - Russia. Since the independence of the Russian Federation in 1991, the situation in this sector has gradually improved, despite various challenges. One of these challenges was the introduction of sanctions on imports of agricultural products from the European Union, the USA and other countries. The aim of this thesis is to evaluate the development of Russian agriculture after 2010 with an emphasis on the impact of sanctions imposed by Russia and to find out how Russia and Russian companies have managed to deal with this embargo by initiatives and measures in their agricultural policy. The secondary goals of the thesis were to map the geographical, territorial and commodity structure of agricultural sector in Russia, briefly present the historical context of evolution of the sector, explain the importance and aims of economic sanctions and identify which companies play the most important role in Russian agriculture.
Keywords: sanctions; crop production; animal husbandry; agriculture; Russia

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 1. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75833/podrobnosti

Files for download

    Last update: