Comparison of innovation policies of the Czech Republic and Austria

Thesis title: Srovnání inovačních politik ČR a Rakouska
Author: Částková, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vlčková, Jana
Opponents: Jiránková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Inovace jsou přední hybnou silou růstu a rozvoje národních ekonomik. Kvalitní inovace jsou zpravidla vytvářeny ve funkčních inovačních systémech, jejichž vznik je podmíněn efektivní inovační politikou. Tvorba a implementace inovační politiky v národních inovačních systémech je úkolem státu a měla by vycházet z komplexní národní inovační strategie založené na důkladné analýze silných a slabých stránek daného inovačního systému a jeho potenciálu. Jednou z cest ke kvalitní inovační politice je také inspirace a přejímání fungujících procesů od jiných států. Předložená práce se věnuje srovnání inovačních politik České republiky a Rakouska a jejím primárním cílem je na základě výsledků analýzy a komparace inovačních politik a výkonností České republiky a Rakouska definovat doporučení a možnosti inspirace pro zlepšení inovační výkonnosti ČR. Vedlejšími cíli je analyzovat a zhodnotit inovační politiky ČR, resp. Rakouska na základě strategických dokumentů, odborné literatury a ukazatelů inovační výkonnosti, přičemž tyto cíle jsou cíli podpůrnými pro naplnění hlavního cíle práce. Z výsledků analýzy vyplynulo, že hlavními oblastmi vhodnými pro inspiraci od Rakouska jsou digitalizace státní správy, systém financování veřejného výzkumu, zapojení do rámcových programů EU a strategie Open Innovation.
Keywords: inovace; inovační politika; inovační výkonnost; Global Innovation Index
Thesis title: Comparison of innovation policies of the Czech Republic and Austria
Author: Částková, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vlčková, Jana
Opponents: Jiránková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Innovation is a driver of growth and development of national economies. Quality innovations arise in well-functioning innovation systems, that can only be created by effective innovation policy. Innovation policy in national innovation systems is created and implemented by governments and should be based on a comprehensive innovation strategy. The strategy should result from a thorough analysis of strengths and weaknesses of the innovation system, and it should also identify its potentials. A good way to improve an innovation system is to take over effective innovation policy processes from abroad. The presented thesis deals with the comparison of innovation policies of the Czech Republic and Austria and its primary goal is to identify areas, in which the Czech Republic could be inspired from Austria. Secondary goals are to analyse and evaluate the innovation policies of both states based on strategic innovation policy documents, literature and innovation performance indicators. The analysis showed that the Czech Republic could find inspiration in the ways Austria deals with topics such as digitalization of public administration, system of public research funding, involvement in the EU framework programs and Open Innovation strategy.
Keywords: Global Innovation Index; innovation performance; innovation policy; innovation

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 7. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73752/podrobnosti

Files for download

    Last update: