Valuation of Jan Becher – Karlovarska Becherovka a.s

Thesis title: Ocenění společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s
Author: Mazavin, Anton
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem dané diplomové práce je stanovit hodnotu akciové společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka k 31.12.2020 s využitím několika oceňovacích metod pro účely možného prodeje vlastníkem a přijetí manažerských rozhodnutí. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu společnosti pro stanovení klíčových předpokladů pro finanční plán a budoucí vývoj společnosti. K provedení nutných analýz a kalkulací budou využity účetní závěrky podniku a další veřejně dostupné zdroje. Práce je rozdělena do čtyř částí: úvod, teoretická část, praktická část a závěr. V teoretické části jsou definovány účel a podstata oceňování, vybrané nástroje a metody strategické a finanční analýzy, které budou aplikovány na konkrétní účetní jednotku v praktické části. Výsledkem práce je kvantifikovaná hodnota společnosti, zjištěné silné a slabé stránky.
Keywords: DCF; Finanční analýza; Strategická analýza
Thesis title: Valuation of Jan Becher – Karlovarska Becherovka a.s
Author: Mazavin, Anton
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to calculate the value of Jan Becher – Karlovarska Becherovka a.s. as at 31.12.2021 using several valuation techniques for the purpose of a possible sale by the owner and as a basis for managerial decisions. The thesis includes strategic and financial analyses of the company for determining key assumptions for the financial plan and future development of the company. The company’s financial statements and other publicly available resources will be used to conduct analyses and determine the value. The thesis is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part, and conclusion. The theoretical part defines the purpose and essence of valuation, strategic and financial analyses and its chosen instruments and methods, which will be applied in the practical part. The result of this thesis is the estimated value of the company and defined strengths and weaknesses.
Keywords: Financial analysis; Strategic analysis; DCF

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 3. 2021
Date of submission: 11. 12. 2021
Date of defense: 7. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76752/podrobnosti

Files for download

    Last update: