Strategic Analysis

Thesis title: Strategická analýza
Author: Marusjaková, Taťána
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo navrhnout strategické směřování vybrané firmy na základě vypracování strategické analýzy současné situace podniku. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy a definice nezbytné k vypracování strategické analýzy. Na teoretickou část navazuje praktická část, která aplikuje teoretické poznatky na konkrétní společnost působící v zubním lékařství. V úvodu této části je charakterizováno samotné odvětví a vybraná společnost. Dále jsou zpracovány dílčí analýzy vnitřních zdrojů a vnějšího prostředí podniku. Propojení analýz zahrnuje SWOT analýza, ze které vycházejí strategická doporučení pro budoucí působení podniku.
Keywords: strategická analýza; SWOT analýza; vnější faktory; strategie; vnitřní zdroje
Thesis title: Strategic Analysis
Author: Marusjaková, Taťána
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of the Master‘s thesis was to design the strategic direction of the selected company based on the elaboration of a strategic analysis of the current situation of the company. The Master‘s thesis is divided into two main parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic terms and definitions necessary to create a strategic analysis. The theoretical part is followed by a practical part, which applies theoretical knowledge to a specific company operating in dental medicine. The introduction to this section describes the industry itself and the selected company. Furthermore, partial analyzes of internal resources and external environment of the company are processed. The interconnection of analyzes includes a SWOT analysis, on which the strategic recommendations for the future operation of the company are based.
Keywords: Strategic Analysis; SWOT analysis; external factors; strategy; internal resources

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 6. 2021
Date of submission: 13. 12. 2021
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77337/podrobnosti

Files for download

    Last update: