Strategic analysis of Raiffeisen investiční společnost, a.s

Thesis title: Strategická analýza Raiffeisen investiční společnosti, a.s
Author: Dostál, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Sladkovský, Jaromír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá dopadem konsolidačních projektů Raiffeisenbank na její dceřinou společnost Raiffeisen investiční společnost. Jejím cílem je celkově zhodnotit aktuální pozici firmy vzhledem k akvizicím a změnám v odvětví, a dále na základě těchto závěrů navrhnout konkrétní strategická doporučení pro zlepšení jejího řízení a konkurenčního postavení. Práce využívá standardní metody strategické analýzy jako PESTLE analýzu, Porterův model pěti sil, mapu konkurenčních skupin, VRIO analýzu, portfolio analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu. Z analýz vyplynulo, že se analyzované společnosti díky akvizicím matky otevírá unikátní příležitost a zároveň má potřebné předpoklady pro její využití a maximalizaci synergického efektu. Vedle dopadu konsolidačních projektů se práce věnuje ohrožením, slabým stránkám a navrhuje konkrétní strategie pro zlepšení řízení společnosti.
Keywords: strategická analýza; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza; SWOT analýza
Thesis title: Strategic analysis of Raiffeisen investiční společnost, a.s
Author: Dostál, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Sladkovský, Jaromír
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis examines the impact of Raiffeisenbank's consolidation projects on its subsidiary Raiffeisen investiční společnost. Its aim is to assess the company's current position in the light of acquisitions and changes in the industry, and based on these conclusions to propose specific strategic recommendations for improving its management and competitive position. The thesis uses standard methods of strategic analysis such as PESTLE analysis, Porter's five forces model, competitive map, VRIO analysis, portfolio analysis, financial analysis and SWOT analysis. The analyses show that the analysed company has a unique opportunity due to the acquisitions of its mother, and at the same time it has the needed prerequisites to exploit it and maximize the synergy effect. In addition to the impact of the consolidation projects, the thesis looks at the threats, weaknesses and proposes specific strategies to improve the management of the company.
Keywords: PESTLE analysis; Porter's five forces model; VRIO analysis; SWOT analysis ; strategic analysis

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 5. 2021
Date of submission: 13. 12. 2021
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76978/podrobnosti

Files for download

    Last update: