Development of a web application for data visualization based on MongoDB Atlas in .NET environment

Thesis title: Vývoj webové aplikace pro vizualizaci dat na bázi MongoDB Atlas v prostředí .NET
Author: Pankratov, Alexey
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Palovská, Helena
Opponents: Karkošková, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis procesu vývoje webové aplikace určené pro vizualizaci dat o spotřebě energie v Evropské Unii a zároveň na popis technologií použitých ve vývoji. Kromě toho daná bakalářská práce je zacílena na poskytnutí popisu nejlepších moderních praktik používaných při vývoji webových aplikací a na prezentaci metod, přístupů a vzorů využitých při tvorbě konkrétní webové aplikace, která je bakalářským projektem pro danou bakalářskou práci. Cílů stanovených pro tuto práci bylo dosaženo za využití technologií souvisejících se s platformou .NET, do kterých spadá mj. platforma pro vývoj webových aplikací ASP.NET Core, framework Razor Pages, a zároveň cloudového systému pro řízení bázi dat MongoDB Atlas. Přínos výsledné webové aplikace tkví v šíření povědomí o problému nadměrné spotřeby energie na území Evropské Unie a také v poskytování vizualizovaných údajů o spotřebě v přehledném formátu pro následné analyzování. Bakalářská práce zahrnuje popis nejen použitých technologií, ale i jiných podobných prostředků, za jejichž použití by mohly být dosaženy shodné cíle.
Keywords: ASP.NET Core; MongoDB Atlas; .NET; SŘBD; C#
Thesis title: Development of a web application for data visualization based on MongoDB Atlas in .NET environment
Author: Pankratov, Alexey
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Palovská, Helena
Opponents: Karkošková, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the description of the development process of a web application designed to visualize data on energy consumption in the European Union and at the same time on the description of the technologies used in the development. In addition, this bachelor thesis is aimed at providing the reader with a description of the best modern practices used in the development of web applications and to demonstrate the methods, approaches and templates used in the creation of a particular web application, which is a bachelor project for a given bachelor thesis. The objectives set for this work have been achieved through the use of technologies related to the .NET platform, which includes, among others, the platform for the development of web applications ASP.NET Core, Razor Pages framework; and at the same time a cloud-based database management system MongoDB Atlas. The contribution of the resulting web application lies in spreading awareness of the problem of excessive energy consumption in the European Union, as well as in providing visualized data on consumption in a clear format for subsequent analysis. The bachelor's thesis includes a description of not only the technologies used, but also other similar tools, with the use of which similar goals could be achieved.
Keywords: MongoDB Atlas; .NET; ASP.NET Core; DBMS; C#

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2022
Date of submission: 13. 5. 2022
Date of defense: 26. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75354/podrobnosti

Files for download

    Last update: