Strategic analysis of the selected company Fiat Košice - Auto Palazzo s.r.o

Thesis title: Strategická analýza vybraného podniku Fiat Košice - Auto Palazzo s.r.o
Author: Lukáč, František
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mikovcová, Hana
Opponents: Sabo, Marian
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca je vypracovaná na tému Strategická analýza vybraného podniku. Vybraným podnikom je spoločnosť Fiat Košice, ktorá sa jako jedniná na východe Slovenska zaoberá predajom automobilov značky Fiat. Pre zhodnotenie finančného zdravia podniku využijeme dostupné údaje spoločnosti za obdobie rokov 2018-2020. Práca je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. V prvej teoretickej časti sa budeme zaoberať teóriou strategickej analýzy podniku a v druhej časti sa zameriame na strategickú a finančnú analýzu spoločnosti Fiat Košice na základe dostupných údajov. Zároveň zhodnotíme i jej postavenie v rámci odvetvia. Cieľom práce je aplikácia metód analýzy firmy a vybraných metód pre hodnotenie výkonnosti firmy v odvetví pre zistenie hospodárnosti podniku. K hlavnému cieľu práce sa dopracujeme pomocou rozpracovania teoretického základu na podklade viacerých autorov a dostupných internetových zdrojov.V závere práce podáme zhodnotenie získaných informácií a navhrneme viaceré riešenia pre zachovanie finančnej stability podniku a zvýšenie hospodárského výsledku spoločnosti do budúcnosti, ktorá je zameraná na výrobu a predaj elektromobilov. Cieľom ich výroby a predaja je zníženie emisií Co2 a taktiež zlepšenie a ochrana životného prostredia.
Keywords: strategická analýza; finančná analýza; elektromobil
Thesis title: Strategická analýza vybraného podniku
Author: Lukáč, František
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mikovcová, Hana
Opponents: Sabo, Marian
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce je vypracována na téma Strategická analýza vybraného podniku. Vybraným podnikem je společnost Fiat Košice, která se jako jediná na východě Slovenska zabývá prodejem automobilů značky Fiat. Pro zhodnocení finančního zdraví podniku využijeme dostupné údaje společnosti za období let 2018-2020. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první teoretické části se budeme zabývat teorií strategické analýzy podniku a ve druhé části se zaměříme na strategickou finanční analýzu společnosti Fiat Košice na základě dostupných údajů. Zároveň zhodnotíme i její postavení v rámci odvětví. Cílem práce je aplikace metod analýzy firmy a vybraných metod pro hodnocení výkonnosti firmy v odvětví pro zjištění hospodárnosti podniku. K hlavnímu cíli práce se dopracujeme pomocí rozpracování teoretického základu na podkladě více autorů a dostupných internetových zdrojů. V závěru práce podáme zhodnocení získaných informací a navhrneme několik řešení pro zachování finanční stability podniku a zvýšení hospodářského výsledku společnosti do budoucnosti, která je zaměřena na výrobu a prodej elektromobilů. Cílem jejich výroby a prodeje je snížení emisí Co2 a také zlepšení a ochrana životního prostředí.
Keywords: finanční analýza; elektromobily; strategická analýza
Thesis title: Strategic analysis of the selected company Fiat Košice - Auto Palazzo s.r.o
Author: Lukáč, František
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mikovcová, Hana
Opponents: Sabo, Marian
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis is elaborated for the topic of Strategic analysis of selected company. Selected company for this thesis is Fiat Košice, which is the only company on eastern Slovakia which sell cars of Fiat. For writeing this thesis we will use avaliable company data to evaluate the financial health of the company. Thesis is divided into two main parts. In the first theoretical part we will deal with the analysis of the strategic and financial analysis of these company based on available financial data. We will also evaluated its position within the automobile industry. The aim of the work is application of the analysis and selected methods for evaluating the performance of the company. We will reach the main idea of the work by developing a theoretic basis based on several authors and available internet sources. At the end of this work we will present and evaluation all informations obtain a propose the several solutions to maintain the financial stability of these company. Also we will focused on financial results of the company, which are focused on the production and sale of electronic cars. The aim of production and sale of these cars are reduce the emissions Co2 and improve the protection of environment.
Keywords: financial analysis; strategic analysis; electric car

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 6. 2021
Date of submission: 24. 8. 2022
Date of defense: 16. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79097/podrobnosti

Files for download

    Last update: