The impact of the COVID-19 pandemic on consumer behavior in the market of sports equipment in the Czech online environment

Thesis title: Vliv pandemie COVID-19 na spotřební chování na trhu sportovních potřeb v českém online prostředí
Author: Štěcha, Libor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabírá tématikou pandemie COVID-19 a jejího dopadu na spotřební trh. Přesněji pak na e-commerce trh se sportovním vybavením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Cílem teoretické práce bylo vymezit základní problematiku spotřebního chování a základní modely, které obnáší. Důraz byl kladen na model Podnět – Odezva. Druhou polovinou teoretické části byly prezentovány dosavadní zjištění o pandemii COVID-19 a jejího vlivu na spotřební chování, sportovní návyky a trh e-commerce, včetně online trhu se sportovním vybavením. Praktická část je věnována představení vybrané společnosti, popisu hlavní konkurence a analýze interních dat z pohledu změn zákaznické báze a vývoje produktových kategorií v pandemických vlnách. Pro účely naplnění cíle byl uskutečněn primární kvalitativní výzkum ve formě individuálních hloubkových rozhovorů. Témata okruhů otázek i následná analýza rozhovorů se opírala o cíl diplomové práce. V závěru jsou prezentovány výsledky výzkumu a porovnány se sekundárními daty. Následuje doporučení autora pro využití poznatků pro další vývoj vybrané společnosti.
Keywords: COVID-19; Kvalitativní výzkum; Sport; Spotřební chování; Online nakupování
Thesis title: The impact of the COVID-19 pandemic on consumer behavior in the market of sports equipment in the Czech online environment
Author: Štěcha, Libor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
This Master’s thesis deals with the topic of the COVID-19 pandemic and its impact on the consmer market. More precisely, the e-commerce market with sports equipment. The work consists of theoretical and practical parts. The aim of the theoretical part was to define the basic problematic of consumer behavior and the basic models this topic includes. The emphasis was placed on the Stimulus – Response model. The second half of the theoretical part presented the current findings on the COVID-19 pandemic and its impact on consumer behavior, sports habits and the e-commerce market, including the online market of sports equipment. The practical part begins with an introduction of the chosen company, a description of the main competition and analysis of internal data in therms of changes in the customer base and distribution of product categories in pandemic waves. In order to meet the aim of the thesis, primary qualitative research was conducted in the form of individual in-depth interviews. The topics of questions and subsequent analysis of the interviews were based on the aim of the diploma thesis. Finally, the research results are presented and compared with secondary data. The following is the author’s recommendation for the selected company in terms of their further steps.
Keywords: Consumer behavior; COVID-19; Qualitative research; Online shopping; Sport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 6. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 8. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78358/podrobnosti

Files for download

    Last update: