Competition analysis of DOCEO - Language School with the right of state language examination, s.r.o

Thesis title: Analýza konkurence společnosti DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o
Author: Podsadny, Oleg
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bočková, Nina
Opponents: Mísař, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurence jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky DOCEO s.r.o. K této analýze jsou použité metody strategické analýzy. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány vymezením základních pojmů konkurence, konkurenceschopnosti a jednotlivých typů konkurence. Dále se práce zaměřuje na nástroje strategické analýzy a marketingový mix služeb. V praktické části je představená společnost DOCEO s.r.o. a jsou provedené analýzy makro a mikro okolí podniku a také vnitřních zdrojů podniku pomocí dat, získaných z Mystery Shoppingu a dotazníkového šetření. Vnější prostředí je analyzováno pomoci SLEPT analýzy a Porterova modelu 5 konkurenčních sil. Analýza vnitřních zdrojů je provedená metodou VRIO analýzy. Nalezené příležitostí, hrozby, silné a slabé stránky DOCEO jsou shrnuty ve SWOT analýze. V závěru jsou uvedená doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zlepšení pozice na trhu.
Keywords: Konkurence; Strategická analýza; SLEPT analýza; Porterův model 5 konkurenčních sil; SWOT analýza; marketingový mix; Mystery Shopping
Thesis title: Competition analysis of DOCEO - Language School with the right of state language examination, s.r.o
Author: Podsadny, Oleg
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bočková, Nina
Opponents: Mísař, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the competition of a language school with the right of the state language exam DOCEO s.r.o. by using strategic analysis methods. The introductory chapters are devoted to defining the basic definitions of competition, competitiveness, and various types of competition. Furthermore, the work focuses on the tools of strategic analysis and marketing mix of services. The practical part consists of company introduction, macro and microenvironment analysis and analysis of internal resources of the company with the help of data obtained from Mystery Shopping and a questionnaire survey. The external environment is analyzed using SLEPT analysis and Porter's model of 5 competing forces. Analysis of internal resources is performed by VRIO analysis method. The opportunities, threats, strengths, and weaknesses are summarized in a SWOT analysis. In the end, there are recommendations to increase the company's competitiveness and improve its market position.
Keywords: Competition; Strategic analysis; SLEPT analysis; Porter’s 5 competition forces; SWOT analysis; marketing mix; Mystery Shopping

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 5. 2021
Date of submission: 11. 5. 2022
Date of defense: 10. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77638/podrobnosti

Files for download

    Last update: