Millennials and decision-making

Thesis title: Mileniálové a rozhodování
Author: Ondráčková, Pavla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem „Mileniálové a rozhodování“ si klade za ambiciózní cíl prozkoumat mileniálskou generaci v České republice a získat na ni ucelený pohled. Zároveň také opovědět na otázku, zda se události Sametové revoluce promítly do generace českých mileniálů a v tomto důsledku došlo k rozštěpení mileniálské generace na dvě mikrogenerace – starší mileniály nebo též původní mileniály narozené mezi lety 1980-1989 včetně, a mladší mileniály nebo též Havlovy dětí narozené mezi lety 1990-2000 včetně. Poslední zkoumanou oblastí je problematika rozhodování mileniálské generace. Za vhodnou metodiku k ověření 3 hypotéz formulovaných v této práci byl zvolen kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření. Na základě provedeného zkoumání se podařilo získat ucelený náhled na české mileniály, ověřit hypotézu o tom, že čeští mileniálové se neliší od těch globálních a také, že existují rozdíly mezi mladšími a staršími mileniály.
Keywords: Mileniálové; rozhodování; Havlovy děti; původní mileniálové
Thesis title: Millennials and decision-making
Author: Ondráčková, Pavla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis, called "Millennials and Decision Making", has the aspiring goal of examining the millennial generation in the Czech Republic and gaining a comprehensive view of it. Simultaneously to answer the question whether the events of the Velvet Revolution had an impact on the generation of Czech millennials and resulted in splitting the millennial generation into two micro-generation - older millennials, also known as the original millennials, born between 1980-1989 inclusive, and younger millennials, also called the Havel's children, born between 1990-2000 inclusive. The last area examined is the issue of decision-making of the millennial generation. Quantitative research in the form of a questionnaire survey was chosen as the appropriate methodology to test the 3 hypotheses formulated in this paper. Based on the research conducted, it was possible to obtain a comprehensive view of Czech millennials, to test that they are no different from global ones and in addition, there are differences between younger and older millennials.
Keywords: Millennials; Decision-making; Originals millennials; Havel's children

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 8. 2021
Date of submission: 16. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77464/podrobnosti

Files for download

    Last update: