Comparison of investment opportunities of solar power plants in V4 countries

Thesis title: Porovnanie investičných príležitosti solárnych elektrárni v krajinách V4
Author: Zapotocká, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pláničková, Markéta
Opponents: Žídek, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
V poslednej dekáde je téma obnoviteľných zdrojov veľmi aktuálna a investície do týchto zdrojov sú príležitosťou pre mnohých investorov. V tejto diplomovej práci sme vyhodnocovali štyri projekty solárnych elektrárni v krajinách Vyšehradskej štvorky (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko) z ekonomického hľadiska, v rámci nemenovaného energetického fondu. Všetky z krajín Vyšehradskej štvorky sú súčasťou Európskej únie a pri vstupe sa zaviazali splniť energetické ciele, čo podnietilo investície do tohto sektora. Avšak na to, aby bola na trhu energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov konkurencieschopná voči ostatných zdrojom energie, museli byť vytvorené vhodné podporné schémy. Aplikácie schém podpôr výroby energie z obnoviteľných zdrojov sa líšia na úrovni jednotlivých štátov. Na základe aktuálne platných legislatívnych podmienok na podporu fotovoltaických elektrárni, energetických auditoch a ďalších interných zdrojov investičnej spoločnosti, bolo vytvorené ekonomické vyhodnotenie jednotlivých projektoch. Výsledok ukazuje, že investičné príležitosti hodnotených fotovoltaických elektrární vo Vyšehradskej štvorke boli z ekonomického hľadiska dobrým rozhodnutím. Investície do týchto zdrojov energie majú dobre predikovatelné peňažné toky a prinášajú investorom očakávaný výnos.
Keywords: fotovoltaická elektráreň; peňažné toky; výkupné ceny; vnútorné výnosové percento; Vyšehradská štvorka
Thesis title: Comparison of investment opportunities of solar power plants in V4 countries
Author: Zapotocká, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pláničková, Markéta
Opponents: Žídek, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
In the last decade, the topic of renewables has been very popular and investing in these sources is an opportunity for many investors. In this master thesis, we evaluated four projects of photovoltaic power plants in the Visegrad Four (Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Hungary) from an economic point of view, within the unnamed energy fund. All countries of the Visegrad Four are part of the European Union and committed upon entry to meet energy targets, which has encouraged investors to focus on this sector. However, in order for renewable energy sources to be competitive in the market to other energy sources, appropriate support schemes had to be put in place. The application of the support scheme from renewable sources is different in each country. Based on the current applicable legislative conditions for the support of photovoltaic power plants, energy audits and other internal resources of the investment company, the economic evaluation of individual projects was created. The result shows that the investment opportunities of the evaluated photovoltaic power plants in Visegrad Four was a good decision from an economic point of view. Investments in these energy sources have well-predictable cash flows and bring investors the expected return.
Keywords: Photovoltaic power plant; internal rate of return; Visegrad Four; cash flow; feed-in-tariff
Thesis title: Porovnanie investičných príležitosti solárnych elektrárni v krajinách V4
Author: Zapotocká, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pláničková, Markéta
Opponents: Žídek, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
V poslední dekádě je téma obnovitelných zdrojů velmi aktuální a investice do těchto zdrojů jsou příležitostí pro mnoho investorů. V této diplomové práci jsme vyhodnocovali čtyři projekty solárních elektráren v zemích Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) z ekonomického hlediska, v rámci nejmenovaného energetického fondu. Všechny ze zemí Visegrádské čtyřky jsou součástí Evropské unie a při vstupu se zavázaly splnit energetické cíle, což podnítilo investice do tohoto sektoru. K tomu, aby byla na trhu energie vyrobená z obnovitelných zdrojů konkurenceschopná vůči ostatním zdrojům energie, musely být vytvořeny vhodné podpůrné režimy. Aplikace schémat podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů se liší na úrovni jednotlivých států. Na základě aktuálně platných legislativních podmínek na podporu fotovoltaických elektráren, energetických auditech a dalších interních zdrojů investiční společnosti, bylo vytvořeno ekonomické vyhodnocení jednotlivých projektů. Výsledek ukazuje, že investiční příležitosti hodnocených fotovoltaických elektráren ve Visegrádské čtyřce byly z ekonomického hlediska dobrým rozhodnutím. Investice do těchto zdrojů energie mají dobře předvídatelné peněžní toky a přinášejí investorům očekávaný výnos.
Keywords: fotovoltaická elektrárna; peněžní toky; vnitřní výnosové procento; Visegrádská čtyřka; výkupní ceny

Information about study

Study programme: Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76283/podrobnosti

Files for download

    Last update: